Προαγωγή Αντιπλοιάρχων (Ε) εα ΠΝ σε Πλοιάρχους. ΦΕΚ.2022.Γ'

... Σε συνέχεια της ανάρτησής μας (03-05-2019) για το ίδιο θέμα ..... και
... Σε συνέχεια της ανάρτησής μας (27-10-2017) για το ίδιο θέμα .....
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 17.10.2019 με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας: Προάγονται στο βαθμό του Πλοιάρχου σε αποστρατεία, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του ν. 4609/2019, χωρίς να γεννώνται συνταξιοδοτικά ή άλλα οικονομικά δικαιώματα, οι Αντιπλοίαρχοι Ειδικοτήτων (Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών και Τεχνών) ε.α. του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι κρίθηκαν ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομίας τους» στο βαθμό του Πλωτάρχη, από το Συμβούλιο Προαγωγών Αξιωματικών (ΣΠΑ) …………..( αφορά όσους αποστρατεύθηκαν με τις τακτικές κρίσεις των ετών 1989-90 έως 2010-11).
Ενημερωθείτε για το περιεχόμενο του Προεδρικού Διατάγματος, σχετικά με την προαγωγή Αντιπλοιάρχων (Ε) εα ΠΝ σε Πλοιάρχους.
 
 

sigjrr

 
 

Προαγωγές Αξιωματικών ΣΞ και ΠΝ σε έναν ακόμη βαθμό...(2)

2019 5 3 ploiarxoi

 
... Σε συνέχεια της ανάρτησής μας (27-10-2017) για το ίδιο θέμα .....
 
Ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για την έκδοση του νόμου 4609/2019 (άρθρο 11 παρ. 2) της τιμητικής προαγωγής στον βαθμό του ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Ε.Α. των Αντιπλοιάρχων Ε.Α. που προέρχονται από ΑΣΣΥ. 
 
Σε συνέχεια της ψήφισης του νομοσχεδίου του ΥΠΕΘΑ (18-4-2019) εκδόθηκε ο νόμος 4609/2019 (ΦΕΚ Α' 67 από 3-5-2019) όπου στην παράγραφο 2 του Άρθρου 11 εμπεριέχεται η διάταξη της τιμητικής προαγωγής στο βαθμό του Πλοιάρχου των Αντιπλοιάρχων ε.α. που προέρχονται από τις παραγωγικές σχολές υπαξιωματικών του ΠΝ και είχαν αποστρατευτεί ευδοκίμως λόγω 35ετιας ή για λόγους υγείας με 32 χρόνια υπηρεσίας.  
Συγχαρητήρια στους προαχθέντες.
 
Άρθρο 11
Ρυθμίσεις σταδιοδρομικής φύσης
1. Για την εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010 (Α' 120) και της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3883/2010, πέραν των μονάδων και υπηρεσιών της παρ. 5 του άρθρου 40 του π.δ. 169/2007 (Α' 210), προσμετράται αυξημένος στο διπλάσιο ή τρι¬πλάσιο μέχρι πέντε (5) έτη και ο χρόνος υπηρεσίας σε μονάδες και υπηρεσίες, ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού, στις οποίες στελέχη των Ενόπλων Δυ¬νάμεων έχουν υπηρετήσει ασκώντας καθήκοντα της ειδικότητάς τους.
2. Απόφοιτοι της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) του Στρατού Ξηράς και των παραγωγικών Σχολών Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι τέθηκαν σε αποστρατεία με τον βαθμό του Αντισυνταγματάρχη ή του Αντιπλοιάρχου ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους στον βαθμό του Ταγματάρχη ή του Πλωτάρχη, έχοντας συμπληρώσει τριακονταπενταετή (35ετή) συντάξιμη υπηρεσία ή τριάντα δύο (32) έτη πραγματικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 178/1969 είτε με τις διατάξεις του ν. 2439/1996 είτε οποτεδήποτε μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 3883/2010 για λόγους υγείας ή σωματικής ανικανότητας, προάγονται μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος στον βαθμό του Συνταγματάρχη ή του Πλοιάρχου αντίστοιχα, χωρίς να γεννώνται για αυτούς συνταξιοδοτικά ή άλλα οικονομικά δικαιώματα.
3. Η παρ. 15 του άρθρου 6 του ν. 2439/1996 αντικαθίσταται ως εξής:
«15. Οι αξιωματικοί των λοιπών Σωμάτων, καθώς και των λοιπών γενικών ειδικοτήτων υγειονομικού βαθμών ανθυπολοχαγού μέχρι και αντισυνταγματάρχη συμπληρώνουν σε κάθε βαθμό δύο (2) έτη χρόνο διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας σε μονάδες ή συγκροτήματα ή σχηματισμούς εκστρατείας. Από το προηγούμενο εδάφιο εξαιρούνται οι αξιωματικοί Γεωγραφικού, Στρατιωτικών Γραμματέων και οι προερχόμενοι από εθελοντές μακράς θητείας.».
4. Το στοιχείο (β) της υποπερίπτωσης (2) της περίπτωσης β' της παρ. 11 του άρθρου 28 του ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«(β) Οι αξιωματικοί των υπόλοιπων Σωμάτων βαθμών ανθυπολοχαγού μέχρι και αντισυνταγματάρχη συμπληρώνουν σε κάθε βαθμό χρόνο διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας ενός (1) έτους σε μονάδες ή συγκροτήματα ή σχηματισμούς εκστρατείας. Από το προηγούμενο εδάφιο εξαιρούνται οι αξιωματικοί Γεωγραφικού, Στρατιωτικών Γραμματέων και οι προερχόμενοι από εθελοντές μακράς θητείας.».
5. Οι αξιωματικοί που προέρχονται από εθελοντές μακράς θητείας εξαιρούνται από την υποχρέωση χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας.
 
Προσοχή και στις διατάξεις που περιγράφονται στα άρθρα 13 και 17.
Άρθρο 13: Κάλυψη δαπανών ανασφάλιστων δικαιούχων περίθαλψης στα στρατιωτικά νοσοκομεία. 
1. Οι υπαγόμενοι σε οποιαδήποτε κατηγορία δικαιούχων περίθαλψης στα στρατιωτικά νοσοκομεία και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένου του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ), οι οποίοι δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι ή είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ασφαλιστικών φορέων, αλλά έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους κάλυψη, νοσηλεύονται σε αυτά δωρεάν και δικαιούνται υγειονομικής περίθαλψης και εξετάσεων στα εξωτερικά ιατρεία από αυτά. 
2. Οι δαπάνες της παραγράφου 1 καλύπτονται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.
Άρθρο 17: Αποκατάσταση εφάπαξ βοηθήματος Ειδικών Λογαριασμών Στο τέλος της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης 38 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ΄ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), προστίθεται υποπερίπτωση γ΄ ως εξής: 
«γ. Ειδικά για τους στρατιωτικούς όλων των Κλάδων, που η μετοχική τους σχέση με τον οικείο Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοήθειας έληξε κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουλίου 2011 έως και την 31η Ιουλίου 2012, οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 παύουν να ισχύουν κατά την ημερομηνία εξόδου τους από τις Ένοπλες Δυνάμεις, αποκλειστικά για τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος, χωρίς να παράγονται άλλα οικονομικά αποτελέσματα. Για τον σκοπό αυτόν εκδίδεται συμπληρωματικό Φύλλο Διακοπής Μισθοδοσίας, στο οποίο υπολογίζονται και οι επιπλέον αναλογούσες εισφορές υπέρ του οικείου Ειδικού Λογαριασμού, για το διάστημα από την 1η Ιουλίου 2011 έως την έξοδο των στελεχών από την υπηρεσία. Οι εισφορές αυτές παρακρατούνται από το δικαιούμενο συμπληρωματικό εφάπαξ βοήθημα, το οποίο καταβάλλεται κατά την κρίση των Διοικουσών Επιτροπών των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοήθειας μόνο εφόσον υφίσταται σχετική οικονομική δυνατότητα του οικείου Ειδικού Λογαριασμού. Το εφάπαξ βοήθημα και το ύψος των εισφορών υπολογίζονται βάσει των διατάξεων που ίσχυαν κατά την ημερομηνία εξόδου των στελεχών από την υπηρεσία. Πράξεις απονομής συμπληρωματικών εφάπαξ βοηθημάτων που εκδόθηκαν μετά την 1η Αυγούστου 2012 και πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θεωρούνται νόμιμες.
 
Οι νόμοι για κατέβασμα και ανάγνωση.
 
 
 

sigjrr

 
 

Προαγωγές Αξιωματικών ΣΞ και ΠΝ σε έναν ακόμη βαθμό...

Με την  παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4494/2017 διορθώθηκε με τροποποίηση του ν.2439/1996 (περί Ιεραρχίας και εξέλιξης των Μονίμων Αξιωματικών των ΕΔ), μια διαχρονική αδικία σε βάρος των ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους αξιωματικών του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού, έναντι των υπηρετούντων στην Πολεμική Αεροπορία.  Ήταν μια πρόταση της ΠΟΕΣ η οποία υιοθετήθηκε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ώστε να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Παραθέτουμε το άρθρο 4. Εστιάστε στην παρ. 3.
 
Άρθρο 4.Τροποποίηση του ν. 2439/1996
 
1. Στο τέλος της παρ. 17 του άρθρου 16 του ν. 2439/ 1996 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Ομοίως εξαιρούνται οι Αντισυνταγματάρχες και οι αντίστοιχοι των άλλων κλάδων των ΕΔ που προέρχονται από υπαξιωματικούς αποφοίτους Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών και είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ του πανεπιστημιακού τομέα εκπαίδευσης. Οι αξιωματικοί του προηγούμενου εδαφίου κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό με τη συμπλήρωση του απαραίτητου χρόνου παραμονής της περίπτωσης ε/ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 και, εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων.»
.
2. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 17 του άρθρου 20 του ν. 2439/ 1996 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Ταξίαρχοι του Κοινού Σώματος Στρατιωτικών Ιερέων, εφόσον είναι πτυχιούχοι Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΣΕΙ) ή ΑΕΙ του πανεπιστημιακού τομέα εκπαίδευσης, και Συνταγματάρχες του ίδιου Σώματος, εφόσον δεν είναι πτυχιούχοι ΑΣΕΙ ή ΑΕΙ του πανεπιστημιακού τομέα εκπαίδευσης.»
.
3. Στην παρ. 17 του άρθρου 20 του ν. 2439/1996 προστίθεται περίπτωση στ΄ ως εξής:
«στ. Αντισυνταγματάρχες του Στρατού Ξηράς και Αντιπλοίαρχοι του Πολεμικού Ναυτικού, απόφοιτοι Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των κλάδων τους, που δεν είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ του πανεπιστημιακού τομέα εκπαίδευσης. Σε όσους έχουν ήδη αποστρατευτεί, απονέμεται τιμητικά ο βαθμός του Συνταγματάρχη ή του Πλοιάρχου, χωρίς να γεννώνται συνταξιοδοτικά ή άλλα οικονομικά δικαιώματα.»
 
Νόμος  4494/2017 <-- <-- ...  -->   --> Νόμος 2439/1996
 
 

sigjrr

 
 

Δικαιολογητικά προς ΜΤΝ-ΓΛΚ-ΔΔΜΝ σε περίπτωση θανάτου

 
Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού
 
ΔΑΠΑΝΗ ΚΗΔΕΙΑΣ
 
Α!   ΠΑΡΟΧΕΣ
 
Για την αντιμετώπιση των εξόδων κηδείας για τους άμεσα ασφαλισμένους βαθμοφόρους καθώς και για όλα τα προστατευόμενα από αυτούς  μέλη της οικογενείας τους, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει κατά την απόλυτη κρίση του βοήθημα που σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει τα κατωτέρω ποσά :
 
Για Αξιωματικούς                       440,00 €
 
Για Ανθυπασπιστές                    381,00 €
 
Για Υπαξιωματικούς                   352,00  €     
 
Β!   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ – ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ – ΣΥΖΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΥΤΩΝ
 
1. Αίτηση ( doc | pdf ).
 
2. Βεβαίωση του Ν. Επιμελητή για καταβολή του παρεχομένου από το Δημόσιο  χρηματικού ποσού.
 
3. Επικυρωμένη φωτοτυπία του τιμολογίου ή Δελτίου παροχής υπηρεσιών του γραφείου  τελετών.
 
4. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου.
 
 
Γ!   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΓΟΝΕΩΝ Η ΑΔΕΛΦΩΝ
 
1. Αίτηση ( doc | pdf ).
 
2. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου.
 
3. Τιμολόγιο ή Δελτίο παροχής υπηρεσιών του γραφείου τελετών.
 
4. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι ο αποθανών γονέας, αδελφός ή αδελφή συγκατοικούσαν με τον αιτούντα ή διαφορετικά που κατοικούν ξεχωριστά, ότι 
 
συντηρούντο από αυτόν, ότι τα έξοδα κηδείας καταβλήθηκαν από αυτόν και δεν πρόκειται και ληφθούν από άλλο οργανισμό ή το Δημόσιο, καθώς επίσης και ότι ο
 
γονέας  ή αδελφός που πέθανε ήταν ή όχι ασφαλισμένος  στο Δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό φορέα και σε καταφατική περίπτωση σε ποιόν 
 
5. Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της φορολογικής δηλώσεως του θανόντος.
 
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως του θανόντος, για τον επιμερισμό των  εξόδων κηδείας σε περίπτωση που υπάρχουν και άλλοι αδελφοί του αιτούντος.
 
.............................................................................
 
 
Επειδή όμως από τα γραφεία του ΜΤΝ, ΓΛΚ & ΔΔΜΝ μας  ζητούν περισσότερα καλό θα είναι να είμαστε και εμείς καλύτερα προετοιμασμένοι .. 
Δίνοντας έμφαση στις παρακάτω προεργασίες μηδενίζουμε τον χρόνο και την ταλαιπωρία μας ..
 
 
 
 
...........................................................
 
 
 

Ισχύουσα πολιτική Εισόδου Μελών & Τέκνων στο ΘΑΝ

Επιτρέπεται πλέον η ελεύθερη είσοδος (όχι παραθερισμός) και η χρήση ευκολιών (λουτρό, σίτιση) στις εγκαταστάσεις του ΘΑΝ στα τέκνα των εν ενεργεία και των αποστράτων που δεν είναι προστατευόμενα ηλικίας και έχουν ηλικία άνω των 25 ετών.

Περισσότερες πληροφορίες στο site τηε ΕΑΑΝ...

( Αίτηση που πρέπει να χρειάζεται !! και δεν υπάρχει στο site της ΕΑΑΝ .. --> εδώ )

(Η παράγραφος   «3δ.»  στα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να είναι …. !!

** Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες διαστάσεως 2x3 cm ανά άτομο ** )

Για να κατεβάσετε το έγγραφο  ……….>   …………>          Jpg                 Pdf

Περί Παροχών Ειδικού Λογαριασμού Προνοίας Ναυτικού (ΕΛΠΝ)

Γνωρίζεται  ότι  ο  Ειδικός  Λογαριασμός  Προνοίας  Ναυτικού  (ΕΛΠΝ) (πρώην ΤΠΝ), ιδρύθηκε και λειτουργεί.

 Ο ΕΛΠΝ αποτελεί Ειδικό Λογαριασμό του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΜΤΝ/ΕΛΠΝ), ο οποίος προορίζεται για την ενάσκηση της αλληλοβοηθείας, στους εν ενεργεία  μονίμους  και  εφέδρους  βαθμοφόρους  που  υπηρετούν  στο  ΠΝ,  καθώς επίσης  και  στα  προστατευόμενα  μέλη  των  οικογενειών  τους,  με  την  παροχή διαφόρων χρηματικών βοηθημάτων.

Εφόσον επιθυμείτε να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατήστε ΕΔΩ.

 Για να κατεβάσετε το έγγραφο  ……….>   …………>          Doc                 Pdf