2019 5 3 ploiarxoi

 
... Σε συνέχεια της ανάρτησής μας (27-10-2017) για το ίδιο θέμα .....
 
Ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για την έκδοση του νόμου 4609/2019 (άρθρο 11 παρ. 2) της τιμητικής προαγωγής στον βαθμό του ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Ε.Α. των Αντιπλοιάρχων Ε.Α. που προέρχονται από ΑΣΣΥ. 
 
Σε συνέχεια της ψήφισης του νομοσχεδίου του ΥΠΕΘΑ (18-4-2019) εκδόθηκε ο νόμος 4609/2019 (ΦΕΚ Α' 67 από 3-5-2019) όπου στην παράγραφο 2 του Άρθρου 11 εμπεριέχεται η διάταξη της τιμητικής προαγωγής στο βαθμό του Πλοιάρχου των Αντιπλοιάρχων ε.α. που προέρχονται από τις παραγωγικές σχολές υπαξιωματικών του ΠΝ και είχαν αποστρατευτεί ευδοκίμως λόγω 35ετιας ή για λόγους υγείας με 32 χρόνια υπηρεσίας.  
Συγχαρητήρια στους προαχθέντες.
 
Άρθρο 11
Ρυθμίσεις σταδιοδρομικής φύσης
1. Για την εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010 (Α' 120) και της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3883/2010, πέραν των μονάδων και υπηρεσιών της παρ. 5 του άρθρου 40 του π.δ. 169/2007 (Α' 210), προσμετράται αυξημένος στο διπλάσιο ή τρι¬πλάσιο μέχρι πέντε (5) έτη και ο χρόνος υπηρεσίας σε μονάδες και υπηρεσίες, ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού, στις οποίες στελέχη των Ενόπλων Δυ¬νάμεων έχουν υπηρετήσει ασκώντας καθήκοντα της ειδικότητάς τους.
2. Απόφοιτοι της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) του Στρατού Ξηράς και των παραγωγικών Σχολών Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι τέθηκαν σε αποστρατεία με τον βαθμό του Αντισυνταγματάρχη ή του Αντιπλοιάρχου ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους στον βαθμό του Ταγματάρχη ή του Πλωτάρχη, έχοντας συμπληρώσει τριακονταπενταετή (35ετή) συντάξιμη υπηρεσία ή τριάντα δύο (32) έτη πραγματικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 178/1969 είτε με τις διατάξεις του ν. 2439/1996 είτε οποτεδήποτε μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 3883/2010 για λόγους υγείας ή σωματικής ανικανότητας, προάγονται μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος στον βαθμό του Συνταγματάρχη ή του Πλοιάρχου αντίστοιχα, χωρίς να γεννώνται για αυτούς συνταξιοδοτικά ή άλλα οικονομικά δικαιώματα.
3. Η παρ. 15 του άρθρου 6 του ν. 2439/1996 αντικαθίσταται ως εξής:
«15. Οι αξιωματικοί των λοιπών Σωμάτων, καθώς και των λοιπών γενικών ειδικοτήτων υγειονομικού βαθμών ανθυπολοχαγού μέχρι και αντισυνταγματάρχη συμπληρώνουν σε κάθε βαθμό δύο (2) έτη χρόνο διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας σε μονάδες ή συγκροτήματα ή σχηματισμούς εκστρατείας. Από το προηγούμενο εδάφιο εξαιρούνται οι αξιωματικοί Γεωγραφικού, Στρατιωτικών Γραμματέων και οι προερχόμενοι από εθελοντές μακράς θητείας.».
4. Το στοιχείο (β) της υποπερίπτωσης (2) της περίπτωσης β' της παρ. 11 του άρθρου 28 του ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«(β) Οι αξιωματικοί των υπόλοιπων Σωμάτων βαθμών ανθυπολοχαγού μέχρι και αντισυνταγματάρχη συμπληρώνουν σε κάθε βαθμό χρόνο διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας ενός (1) έτους σε μονάδες ή συγκροτήματα ή σχηματισμούς εκστρατείας. Από το προηγούμενο εδάφιο εξαιρούνται οι αξιωματικοί Γεωγραφικού, Στρατιωτικών Γραμματέων και οι προερχόμενοι από εθελοντές μακράς θητείας.».
5. Οι αξιωματικοί που προέρχονται από εθελοντές μακράς θητείας εξαιρούνται από την υποχρέωση χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας.
 
Προσοχή και στις διατάξεις που περιγράφονται στα άρθρα 13 και 17.
Άρθρο 13: Κάλυψη δαπανών ανασφάλιστων δικαιούχων περίθαλψης στα στρατιωτικά νοσοκομεία. 
1. Οι υπαγόμενοι σε οποιαδήποτε κατηγορία δικαιούχων περίθαλψης στα στρατιωτικά νοσοκομεία και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένου του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ), οι οποίοι δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι ή είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ασφαλιστικών φορέων, αλλά έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους κάλυψη, νοσηλεύονται σε αυτά δωρεάν και δικαιούνται υγειονομικής περίθαλψης και εξετάσεων στα εξωτερικά ιατρεία από αυτά. 
2. Οι δαπάνες της παραγράφου 1 καλύπτονται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.
Άρθρο 17: Αποκατάσταση εφάπαξ βοηθήματος Ειδικών Λογαριασμών Στο τέλος της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης 38 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ΄ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), προστίθεται υποπερίπτωση γ΄ ως εξής: 
«γ. Ειδικά για τους στρατιωτικούς όλων των Κλάδων, που η μετοχική τους σχέση με τον οικείο Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοήθειας έληξε κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουλίου 2011 έως και την 31η Ιουλίου 2012, οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 παύουν να ισχύουν κατά την ημερομηνία εξόδου τους από τις Ένοπλες Δυνάμεις, αποκλειστικά για τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος, χωρίς να παράγονται άλλα οικονομικά αποτελέσματα. Για τον σκοπό αυτόν εκδίδεται συμπληρωματικό Φύλλο Διακοπής Μισθοδοσίας, στο οποίο υπολογίζονται και οι επιπλέον αναλογούσες εισφορές υπέρ του οικείου Ειδικού Λογαριασμού, για το διάστημα από την 1η Ιουλίου 2011 έως την έξοδο των στελεχών από την υπηρεσία. Οι εισφορές αυτές παρακρατούνται από το δικαιούμενο συμπληρωματικό εφάπαξ βοήθημα, το οποίο καταβάλλεται κατά την κρίση των Διοικουσών Επιτροπών των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοήθειας μόνο εφόσον υφίσταται σχετική οικονομική δυνατότητα του οικείου Ειδικού Λογαριασμού. Το εφάπαξ βοήθημα και το ύψος των εισφορών υπολογίζονται βάσει των διατάξεων που ίσχυαν κατά την ημερομηνία εξόδου των στελεχών από την υπηρεσία. Πράξεις απονομής συμπληρωματικών εφάπαξ βοηθημάτων που εκδόθηκαν μετά την 1η Αυγούστου 2012 και πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θεωρούνται νόμιμες.
 
Οι νόμοι για κατέβασμα και ανάγνωση.
 
 
 

sigjrr