Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού
 
ΔΑΠΑΝΗ ΚΗΔΕΙΑΣ
 
Α!   ΠΑΡΟΧΕΣ
 
Για την αντιμετώπιση των εξόδων κηδείας για τους άμεσα ασφαλισμένους βαθμοφόρους καθώς και για όλα τα προστατευόμενα από αυτούς  μέλη της οικογενείας τους, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει κατά την απόλυτη κρίση του βοήθημα που σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει τα κατωτέρω ποσά :
 
Για Αξιωματικούς                       440,00 €
 
Για Ανθυπασπιστές                    381,00 €
 
Για Υπαξιωματικούς                   352,00  €     
 
Β!   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ – ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ – ΣΥΖΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΥΤΩΝ
 
1. Αίτηση ( doc | pdf ).
 
2. Βεβαίωση του Ν. Επιμελητή για καταβολή του παρεχομένου από το Δημόσιο  χρηματικού ποσού.
 
3. Επικυρωμένη φωτοτυπία του τιμολογίου ή Δελτίου παροχής υπηρεσιών του γραφείου  τελετών.
 
4. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου.
 
 
Γ!   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΓΟΝΕΩΝ Η ΑΔΕΛΦΩΝ
 
1. Αίτηση ( doc | pdf ).
 
2. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου.
 
3. Τιμολόγιο ή Δελτίο παροχής υπηρεσιών του γραφείου τελετών.
 
4. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι ο αποθανών γονέας, αδελφός ή αδελφή συγκατοικούσαν με τον αιτούντα ή διαφορετικά που κατοικούν ξεχωριστά, ότι 
 
συντηρούντο από αυτόν, ότι τα έξοδα κηδείας καταβλήθηκαν από αυτόν και δεν πρόκειται και ληφθούν από άλλο οργανισμό ή το Δημόσιο, καθώς επίσης και ότι ο
 
γονέας  ή αδελφός που πέθανε ήταν ή όχι ασφαλισμένος  στο Δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό φορέα και σε καταφατική περίπτωση σε ποιόν 
 
5. Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της φορολογικής δηλώσεως του θανόντος.
 
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως του θανόντος, για τον επιμερισμό των  εξόδων κηδείας σε περίπτωση που υπάρχουν και άλλοι αδελφοί του αιτούντος.
 
.............................................................................
 
 
Επειδή όμως από τα γραφεία του ΜΤΝ, ΓΛΚ & ΔΔΜΝ μας  ζητούν περισσότερα καλό θα είναι να είμαστε και εμείς καλύτερα προετοιμασμένοι .. 
Δίνοντας έμφαση στις παρακάτω προεργασίες μηδενίζουμε τον χρόνο και την ταλαιπωρία μας ..
 
 
 
 
...........................................................