Καταστατικό

 

Τροποποiηση καταστατικού
Του εδρεύοντος στην Αθήνα Σωματείου με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Π.Ν.» (Π.Μ.Σ.Α.Σ.Υ. Π.Ν.)

ΑΡΘΡΟ 1
Επωνυμία -Έδρα - Σφραγίδα
1)Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Π.Ν.» (Π.Μ.Σ.ΑΧΥ. Π.Ν.) και με έδρα την πόλη των Αθηνών
2)0 Σύλλογος έχει σφραγίδα που στη μέση εικονίζει την Ελληνική Σημαία και Αγκυρα και φέρει κυκλικά την επωνυμία του Συλλόγου

ΑΡΘΡΟ 2
Σκοποί του Συλλόγου είναι:
α)Η παροχή κάθε δυνατής συνδρομής στην προς οποιαδήποτε προσπάθεια αναβάθμισης των σχολών αυτών στο μέλλον.
β)Η συνδρομή για την καλύτερη αξιοποίηση του υπηρετούντος ανθρώπινου δυναμικού.
γ)Η σύσφιγξη των σχέσεων και η ανταλλαγή απόψεων με τους αντίστοιχους συλλόγους των λοιπών κλάδων των Ε.Δ.
6)Η καθ' οιονδήποτε τρόπο συνδρομή των μελών του συλλόγου σε κάθε θέμα που θα προκύπτει, προσωπικό ή οικογενειακό.
ε)Η συμπαράσταση (ηθική και υλική) σε αναξιοπαθούντα μέλη του συλλόγου. στ)Η οργάνωση τελετών, εκδρομών, συνεστιάσεων, διαλέξεων και άλλων εκδηλώσεων που θα προάγουν το μορφωτικό επίπεδο, τη σύσφιξη των σχέσεων και την ανάπτυξη συναδέλφωσης και αλληλεγγύης. ζ)Η δημιουργία εντευκτηρίου (λέσχης).
η)Η έκδοση εντύπου που θα προβάλλει το πνεύμα και τους σκοπούς του συλλόγου και θα συμβάλλει στην προβολή του Π.Ν.
θ)Κάθε άλλο μέσο που θα κρίνεται από το Δ.Σ. ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη του συλλόγου, προωθεί το πνεύμα συναδέλφωσης και προβάλει το Πολεμικό .· Ναυτικό.

ΑΡΘΡΟ 3

Μέσα Ο Σύλλογος θα επιδιώξει την πραγματοποίηση των σκοπών του με όλα τα θεμιτά και νόμιμα μέοα.

ΑΡΘΡΟ 4
Μέλη - Εγγραφή Μηλών
1 .Μέλη του Συλλόγου μπορούν να είναι όλοι όσοι έχουν αποφοιτήσει από τις σχολές Υπαξιωματικών του Π.Ν. άνδρες και γυναίκες, εθελοντές και εθελόντριες απ' απευθείας κατατάξεως ως και Ο.Π.Υ.
2.Τα μέλη του συλλόγου διακρίνονται σε δόκιμα, τακτικά και επίτιμα
α)Δόκιμα:Δόκιμα μέλη θεωρούνται όσοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, έχουν γραφεί με αίτηση προς το Δ.Σ. και αποδέχονται τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
β)Ίακτικά: Tακτικά μέλη θεωρούνιαι όσοι από τα δόκιμα έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο από την εγγραφή του και πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3β του παρόντος άρθρου του παρόντος καταστατικού.
γ)Επίτιμα: Επίτιμα μέλη θεωρούνται όσοι τηρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού. 3.Εγγραφές μελών:
α)Η αίτηση εγγραφής του ενδιαφερομένου θα πρέπει να φερει το όνομα και την υπογραφή δύο (2) τακτικών μελών του συλλόγου, οι οποίοι προτείνουν με τον τρόπο αυτό την εγγραφή του ενδιαφερόμενο».
β)Τα μέλη γράφονται κατ'αρχήν δόκιμα και μετά από ένα χρόνο τουλάχιστον γίνονται τακτικά μέλη όλα δικαιώματα του εκλέγειν για όλα τα μέλη και του εκλέγεσθαι για τους εν αποστρατεία συναδέλφους, εφ' όσον η εγγραφή τους ως μέλη τακτικά έχει εγκριθεί.
γ) Περί της εγγραφής μελών στο Σύλλογο αποφασίζει το Λ.Σ. με μυστική ψηφοφορία.
Για την έγκριση εγγραφής μέλους απαιτείται η πλειοψηφία των μελών του
ε) Το Δ.Σ. απαιτείται να δικαιολογήσει την μη έγκριση εγγραφής λόγων της μυστικής ψηφοφορίας.
στ) Το Δ.Σ. συνεδριάζει το πρώτο δεκαήμερο κάθε τρίτου μήνα και συγκεκριμένα: Φεβρουάριο - Μάρτιο - Αύγουστο - Νοέμβριο για έγκριση εγγραφή νέων μελών.
ζ) Ο αιτών σε περίπτωση που απορριφθεί η αίτηση εγγραφής του από το Δ.Σ. μπορεί να προσφύγει στην Τακτική ή Έκτακτη Γ.Σ. που θα αποφασίσει οριστικά περί αποδοχής ή όχι της αιτήσεως του.

ΑΡΘΡΟ 5
Επίτιμα μέλη
Ι.Το Δ.Σ. του Συλλόγου μπορεί να ανακηρύσσει σαν επίτιμο αυτού μέλος οποιονδήποτε που θα προσέφερε εξαιρετικές υπηρεσίες προς τον Σύλλογο.
2.Επίτιμα μέλη είναι και όσοι έχουν υπογράψει την ιδρυτική πράξη του Συλλόγου. Τα μέλη αυτά έχουν δικαίωμα ψήφου στις Συνελεύσεις του Συλλόγου.
3.Για τα επίτιμα μέλη τηρείται ειδικό βιβλίο στο οποίο αναγράφονται όλα τα στοιχεία αυτών μαζί με το βιογραφικό σημείωμα.
4.Τα επίτιμα μέλη, εκτός των ιδρυτικών δεν συμμετέχουν στη Διοίκηση του Συλλόγου, ούτε ψηφίζουν κατά -ας συνεδριάσεις της Γ.Σ.
5.Όλα τα επίτιμα μέλη προσκαλούνται απαραίτητα σε κάθε επίσημη τελετή του Συλλόγου και λαμβάνουν τιμητική θέση και με φροντίδα του Δ.Σ.
6. Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από κάθε οικονομική υποχρέωση έναντι του Συλλόγου, εκτός εάν έχοντας την ιδιότητα του τακτικού μέλους, δηλώσουν ότι επιθυμούν να διατηρήσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα αυτή.

ΑΡΘΡΟ 6
Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Μελών
α)Να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου.
β) Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις του Γ.Σ. και του Δ.Σ.
γ)Να εκπληρούν τακτικά και εμπρόθεσμα τις προς το Σύλλογο οικονομικές υποχρεώσεις.
2.Τα τακτικά μέλη έχουν δικαιώματα:
α)Να μετέχουν των συγκεντρώσεων και των άλλων εκδηλώσεων του Συλλόγου και να απολαμβάνουν των ωφελημάτα από την δράση αυτού.
β)Να μετέχουν των συνεδριάσεων της Γ.Σ., να ψηφίζουν και να εκλέγονται (οι εν αποστρατεία) από αυτές σαν μέλη του Λ.Σ. εφόσον εκπληρώσει τις οικονομικές προς το Σύλλογο υποχρεώσεις τους.
γ)Να ζητούν την συμπαράσταση του Συλλόγου για την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος του σχετικού με τους σκοπούς του Συλλόγου.
3. Ία δόκιμα μέλη έχουν τις παραπάνω υποχρεώσεις και δικαιώματα πλην του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

ΑΡΘΡΟ 7
Λόγοι και διαδικασία διαγραφής και επανεγγραφής μέλους
1 Λόγοι διαγραφής μέλους είναι:
α) Ενέργειες ή παραλείψεις που συνιστούν παράβαση του καταστατικού και των αποφάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ. του Συλλόγου ή βλαπτική των συμφερόντων και σκοπών αυτού.
β) Ενέργεια ή παραλείψεις που συνιστούν παράβαση του καταστατικού και των αποφάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ. του Συλλόγου καθώς και των διατάξεων περί της των Σωματείων Νομοθεσίας.
γ)Η καταδίκη σε θάνατο ή κάθειρξη για οποιοδήποτε αδίκημα και η καταδίκη σε ποινή φυλακίσεως για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία και για πειθαρχικούς λόγους.
δ)η παραίτηση από την ιδιότητα του μέλους που θα διατυπώνεται έγγραφα προς το Δ.Σ.
ε) η αδικαιολόγητα καθυστέρηση της προς τον Σύλλογο ετήσιας συνδρομής και αφού προηγηθεί έγγραφη ειδοποίηση του Συλλόγου.
2. Η διαγραφή γίνεται με. απόφαση του Δ.Σ. και καταγράφεται στα πρακτικά του Δ.Σ., όπου θα πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη η πράξη αυτή.
3. Το Δ.Σ. οφείλει να αναφέρει το γεγονός της διαγραφής στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ..
4.Η απόφαση περί διαγραφής μέλους γνωστοποιείται στο ενδιαφερόμενο μέλος το οποίο μπορεί να προσφύγει ενώπιον της επομένης τακτικής ή έκτακτης Γ.Σ., η οποία εξετάζει εκ νέου την υπόθεση και αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία και με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών για την διαγραφή του ή όχι εκ του Συλλόγου.
5.Κατά της αποφάσεως της Γ.Σ. περί διαγραφής μέλους εκ του Συλλόγου ή της διοικήσεως αυτού για πειθαρχικούς λόγους δύναται να ασκηθεί υπό του θιγομένου προσφυγή ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 88 του ΑΚ
6. Επανεγγραφή μέλους:Το Δ.Σ. δύναται να εκκρίνει την επανεγγραφή μέλους που διαγράφτηκε για καθυστέρηση συνδρομών υπό τον όρο αυτό το μέλος να καταβάλλει το σύνολο τη μέρος των συνδρομών των σχετικών προς το μέχρι της επανεγγραφής διάστημα.
7. Για την διαγραφή ιδρυτικού μέλους αποφασίζουν τα ιδρυτικά μέλη που αναγράφονται στον πίνακα ιδρυτικών μελών με την παρακάτω διαδικασία:
α)Το Δ.Σ. γνωρίζει με έγγραφη επιστολή του στα ιδρυτικά μέλη το θέμα για την διαγραφή του ιδρυτικού μέλους.
β)Ο αρχαιότερος από τα ιδρυτικά μέλη (κατά σειρά υπογραφής του καταστατικού) συγκαλεί εντός 15 ημερών σε σύσκεψη τα υπόλοιπα ιδρυτικά μέλη, καθώς και τους παρακάτω:
1)Το ιδρυτικό μέλος υπό διαγραφή για την απολογία του.
2)Τον Πρόεδρο του Δ.Σ σαν παρατηρητή.
3)Τον Γ. Γραμματέα του Δ.Σ, σαν εισηγητή του θέματος.
γ)Τα ιδρυτικά μέλη από τα οποία δεν πρέπει να είναι λιγότερα από τα μισά συν ένα αποφασίζουν με μυστική ψηφοφορία για την διαγραφή του μέλους.
6)Η απόφαση διαγραφή λαμβάνεται κατ' απόλυτη πλειοψηφία από τους παρευρισκόμενους.

AΡΘΡΟ 8

Τηρούμενα Βιβλία
1. Ο σύνδεσμος διατηρεί τουλάχιστον τα παρακάτω βιβλία:
α)Μητρώο Ιδρυτικών Τακτικών και Επίτιμων μελών.
β)Πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.
γ)Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων των μελών.
δ)Εισπράξεvν και πληρωμών.
ε)Πρωτόκολλο εισερχόμενης- Εξερχομένης αλληλογραφίας.
στ)Κινητης και ακίνητης περιουσίας.
2.Όλα τα παραπάνω βιβλία πρέπει να είναι αριθμημένα και θεωρημένα από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 9

Διοικητικό Συμβούλιο
1 .Σύνθεση:Ο σύλλογος διοικείται από επταμελές (7 μελές) Δ.Σ. που επιλέγεται κάθε δύο χρόνια με μυστική ψηφοφορία από την Γ.Σ., η οποία συγκαλείται στο τελευταίο δίμηνο του δεύτερου ημερολογιακού χρόνου. 2. Συγκρότηση σε σώμα:
α)Το Δ.Σ. συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση εντός δέκα (10) ημερών από της εκλογής του μετά από πρόσκληση του πρώτου πλειοψηφίσαντος συμβούλου.
β)Το Δ.Σ. εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Ταμία, τον Έφορο Εκδηλώσεων.
3, Θητεία:
α)Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται για δύο έτη και είναι επανεκλέξιμα χωρίς περιορισμούς.
β)Εάν η από της εκλογής του Δ.Σ. διετία λήγει προς της ημέρας συνόδου της Γ.Σ., η οποία πρόκειται να εκλέξει το νέο Δ.Σ., η θητεία αυτού παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι της ημέρας της εκλογής.
γ)Εάν η διετία λήξει μετά την πιο πάνω ημέρα συνόδου της Γ.Σ, η θητεία του Δ.Σ. λήγει κατά την ημέρα εκλογής του Δ.Σ.
4.Έκπτωση: Εκπίπτει από την ιδιότητα του σαν μέλους του Δ.Σ.
α)Το μέλος του Συλλόγου που παραιτήθηκε ή διαγράφηκε.
β)Ο αδικαιολόγητα απουσιάζων από τρεις (3) τουλάχιστον συνεχόμενες συνεδριάσεις ή πέντε (5) μη συνεχείς
γ)Ο απουσιάζων δικαιολογημένα άνω των επτά (7) συνεδριάσεων,
δ)Αυτός που καθυστερεί την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων του προς τον Σύλλογο.
5.Παραίτηση: Κάθε μέλος του Δ.Σ. δύναται να παραιτηθεί καθ'οιονδήποτε χρόνο από την ιδιότητα του αυτή με απλή έγγραφη δήλωση του προς το Δ.Σ. του Συλλόγου.
6.Πλήρωση κενών θέσεων: Κενές θέσεις στη σύνθεση του Δ.Σ. συμπληρωνονται από τα εκλεγέντα αναπληρωματικά μέλη αυτού, κατ' ανώτατο όριο μέχρι τριών. Αν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη και εφ' όσον αριθμός των μελών του Δ.Σ. είναι μικρότερος από πέντε (5) ο δε χρόνος των εκλογών προς ανάδειξη νέου Δ.Σ. πλέον του έτους συγκαλείται η Γ.Σ για την εκλογή απαιτούμενων συμπληρωματικών μελών και των τριών (3) αναπληρωματικών. Η θητεία των κατ' αυτό τον τρόπο εκλεγόμενων μελών του Δ.Σ. λήγει μαζί με τη θητεία των υπολοίπων μελών του Δ.Σ.
7.Συνεδριάσεις :Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικά μία φορά τον μήνα έκτακτα δε όσες φορές θα κρίνεται τούτο αναγκαίο από τον πρόεδρο ή αν το ζητήσουν εγγράφως από τον πρόεδρο τρία (3) τουλάχιστον μέλη αυτού που θα αναγράφουν απαραίτητα στο έγγραφο τους τα θέματα που επιθυμούν να συζητήσουν .
8.Πρόσκληση:Το Δ.Σ. συνέρχεται μετά από πρόσκληση του προέδρου. Αν δε στην περίπτωση της υπό τριών τουλάχιστον μελών του Δ.Σ. αιτούμενης εκτάκτου συνεδριάσεως αυτού ο πρόεδρος δε συγκαλέσει τούτο εντός δέκα (10) ημερών, μπορούν να πράξουν τούτο οι αιτούντες με έγγραφη πρόσκληση τους που θα περιέχει απαραίτητα θέματα της ημερησίας διατάξεως και θα αποστέλλεται σε κάθε ένα από τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.
9.Ημερήσια Διάταξη: Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως των μεν τακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των υπό του προέδρου συγκαλούμενων εκτάκτων καθορίζει ο πρόεδρος, των δε υπολοίπων εκτάκτων συνεδριάσεων αυτού οι ζητούντες την σύγκληση τους. Κατά τις τακτικές συνεδριάσεις είναι επιτρεπτή η λήψη αποφάσεων και επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διατάξεως με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ.
10Απαρτία: Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφ' όσον παρίστανται πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη του, οι δε αποφάσεις αυτού λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων μελών σε περίπτωση δε ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προεδρεύοντος.
11.Διαδικασία Συνεδριάσεως:Ο πρόεδρος του Δ.Σ. διευθύνει τις συνεδριάσεις, κηρύσσει την έναρξη και λήξη αυτών, δίνει το λόγο στους αιτούντες και αφαιρεί αυτόν από τους παρεκτρεπόμενους, θέτει δε τα θέματα σε ψηφοφορία.
12.Αρμοδιότητες και ευθύνη:Το Δ.Σ. διαχειρίζεται και διευθύνει όλες γενικά τις υποθέσεις του Συλλόγου, αποφασίζει για την πρόσληψη και απόλυση προσωπικού εάν απαιτείται και καθορίζει την αποζημίωση του. Συντάσσει εσωτερικό κανονικό και παίρνει κάθε μέτρο κατάλληλο για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού
Επιπλέον συντάσσει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό και δίνει λόγο. των πεπραγμένων του ενώπιον της Γ.Σ.
Δεν αποφασίζει για θέματα που έχιει αρμοδιότητα η Γ.Σ. του σύνδεσμου.
Ία μέλη του Δ.Σ. είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα έναντι του Συλλόγου για τις από δόλου ζημίες του Συλλόγου. είναι δυνατό δε να ανακληθούν υπό της Γ.Σ. με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρισταμένων μελών.
13.Πρακτικά: Για τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ επιμελείται ο Γενικός Γραμματέας αυτού, αυτά δε υπογράφονται από όλα τα παριστάμενα μέλη.

ΑΡΘΡΟ 10

Πρόεδρος
1 Αρμοδιότητες:
α)Ο Πρόεδρος εκτός από τις αρμοδιότητες που του δίνει το Καταστατικό, παρακολουθεί και ελέγχει τις εργασίες του Συλλόγου, υπογράφει όλα τα εξερχόμενα έγγραφα, τα πρακτικά συνεδριάσεων και μαζί με τον Ταμία τα εντάλματα εισπράξεων και πληρωμών και εκπροσωπεί το Σύλλογο δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον κάθε Αρχής, κάθε Δικαστηρίου και σε όλες τις μετά των τρίτων σχέσεις αυτού.
β)0 Πρόεδρος όταν δεν είναι δυνατή η έκτακτη σύγκλιση του Δ.Σ. για λήψη αποφάσεως σε θέματα εξαιρετικώς επείγοντα, ενημερώνει τηλεφωνικώς τα μέλη του Δ.Σ. και ενεργεί μετά την έγκριση τουλάχιστον πέντε (5) μελών του Α.Σ. Στο αμέσως επόμενο Δ.Σ. φέρει το θέμα προς τυπική οριστική έγκριση από τα μέλη του Δ.Σ.
2.Αναπλήρωση:
α)Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο Αντιπρόεδρος.
(1)Απουσιάζοντος του Προέδρου και του Αντιπροέδρου το Δ.Σ. ορίζει ένα εκ των μελών του Δ.Σ. ως προεδρεύοντα του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 11

Γενικός Γραμματέας
1 .Αρμοδιότητες: Ο Γενικός Γραμματέας επιμελείται της τηρήσεως των πρακτικών του Δ.Σ. του μητρώου μελών και των άλλων βιβλίων, της φυλάξεως του αρχείου, της σφραγίδας του Συλλόγου και υπογράφει τα τρεχούσης φύσεως εξερχόμενα έγγραφα
2. Αναπλήρωση: Τον Γενικό Γραμματέα, απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο Ειδικός Γραμματέας και συνυπογράφει ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 12

Ταμίας
1. Αρμοδιότητες: Ο Ταμίας διαχειρίζεται με προσωπική του ευθύνη το Ταμείο του Συλλόγου, φροντίζει για την κατάθεση των χρημάτων του Ταμείου, εφ' όσον τα εις χείρας του μετρητά υπερβαίνουν τις τριάντα χιλιάδες, καταθέτοντας τα επιπλέον σε Τράπεζα, δυνάμενος να αναλάβει αυτά μόνο κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ.
2. Με έγκριση του Δ.Σ. δύναται το βιβλιάριο καταθέσεως να εκδοθεί στο όνομα του Προέδρου και του Ταμία.
3. Ο Ταμίας έχει την ευθύνη της διαφυλάξεως της περιουσίας του Συλλόγου καθοριζομένης από την ετήσια πραγματική απογραφή.
4. Οι εισπράξεις ενεργούνται από τον Ταμία ή τον Αναπληρωτή Ταμία με έγγραφη εντολή αυτού που θα συνυπογράψει ο Πρόεδρος υπό οποιουδήποτε μέλους του Δ.Σ.
5. Οι πληρωμές ενεργούνται υπό του Ταμία με βάση επίσημες αποδείξεις και κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ.
6. Ο Ταμίας είναι υπόλογος και υπέχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή χωρίς απόδειξη. Παρά του Ταμείου τηρείται βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών που θα φανερώνει κάθε κινητή και ακίνητη περιουσία του Συλλόγου με κάθε λεπτομέρεια.
7. Ο Ταμίας φυλάσσει σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής. Στην αρχή κάθε τριμήνου υποβάλλει προς το Δ.Σ. συνοπτική κατάσταση των εσόδων και εξόδων του προηγουμένου τριμήνου στο τέλος δε του έτους τον απολογισμό της διαχειρίσεως.
8. Εάν ο Ταμίας δεν συμμορφώνεται με τα πιο πάνω και δεν εκτελεί τα δια του παρόντος οριζόμενα, κηρύσσεται έκπτωτος και με απόφαση του Δ.Σ. και αντικαθίσταται μέσα σε δέκα (10) ημέρες.

ΑΡΘΡΟ 13
Γενική Συνέλευση
1 .Σύνθεση Γ.Σ. απαρτίζεται από τα μέλη του Συλλόγου που παρίστανται αυτοπροσώπως. Για την συμμετοχή στην Γ.Σ. απαιτείται το μέλος να έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του τον Σύλλογου, όπως προβλέπεται από το καταστατικό και να είναι τακτικό μέλος. Πληρωμές καθυστερημένων εισφορών είναι δυνατόν να γίνουν και κατά την ημέρα της Γ.Σ.
2.Αρμοδιότητες:H Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου που αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα:
α)Την έγκριση της Ετήσια εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής
β)Την έγκριση της ετήσιας εκθέσεως πεπραγμένων και του ετήσιου διαχειριστικού απολογισμού του Δ.Σ.
γ)Την απαλλαγή του Δ.Σ. και των μελών της εξελεγκτικής επιτροπής από κάθε ευθύνη.
δ)Τον ορισμό έκτακτης Γ.Σ. για τυχόν τροποποίηση άρθρου ή άρθρων του παρόντος καταστατικού
ε) Την διάλυση του Συλλόγου.
3.Συνεδριάσεις:Η Γ.Σ. συνέρχεται τακτικά μεν εντός των μηνών Οκτωβρίου -Νοεμβρίου κάθε έτους. Έκτακτα δε όσες φορές κρίνει τούτο αναγκαίο το Δ.Σ. ή θα το ζητήσουν είκοσι (20) τουλάχιστον τακτικά μέλη του Συλλόγου ή δέκα (10) τουλάχιστον ιδρυτικά μέλη ταμειακώς τακτοποιημένα με έγγραφη αίτηση τους προς το Δ.Σ., στην οποία αναγράφονται τα θέματα που θέλουν συζητηθούν. Ο Πρόεδρος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να καλέσει την συνέλευση εντός είκοσι (20) το πολύ ημερών από της υποβολής αιτήσεως.
4.Πρόκληση:Η Γ.Σ. συνέρχεται με έγγραφη πρόκληση του Δ.Σ. που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα που θα γνωστοποιείται ανάλογα με τα οικονομικά του Συλλόγου
α)Με δημοσίευση σε μία ή το πολύ δύο Εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα.
β)Με τοιχοκόλληση της προσκλήσεως σε εμφανές σημείο του γραφείου του Συλλόγου προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών και θα περιέχει απαραίτητα τον τόπο, τον χρόνο και τα θέματα της συνεδριάσεως.
γ)Στην περίπτωση της έκτακτης Γ.Σ η πρόσκληση πρέπει να γνωστοποιείται όπως πιο πάνω προ επτά (7) τουλάχιστον ημερών. Αν το Δ.Σ. δεν συγκαλέσει την Γ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση των μηνών Οκτωβρίου - Νοεμβρίου, είναι δυνατόν να αυτή ο Πρόεδρος είκοσι (20) τουλάχιστον μέλη του Συλλόγου ή δέκα τουλάχιστον ιδρυτικά μέλη, τηρουμένων απαραιτήτως κατά τα λοιπά της πιο οριζόμενης διαδικασίας
δ)Στην περίπτωση της υπό είκοσι (20) τουλάχιστον μελών ή δέκα (10) τουλάχιστον ιδρυτικών μελών αιτουμένης έκτακτης, όπως στην προηγούμενη παράγραφο ορίζονται συγκλήσεως της Γ.Σ., το Δ.Σ. ή ο Πρόεδρος δεν συγκαλέσει αυτήν εντός είκοσι (2) ημερών, είναι δυνατόν να πράξουν τούτο οι αιτούντες με έγγραφη προς τα μέλη πρόσκληση τους, τηρούντες απαραίτητα κατά τα λοιπά τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα παράγραφο.
5.Ημερήσια Διάταξη: Η ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. καταρτίζεται υπό του Δ.Σ. Στην περίπτωση που συγκαλείται αυτή από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., καταρτίζεται από αυτόν, όταν δε συγκαλείται έκτακτη Γ.Σ. υπό είκοσι (20) τουλάχιστον μελών ή δέκα (10) τουλάχιστον ιδρυτικών μελών η ημερήσια διάταξη δεν είναι δυνατόν να περιλαμβάνει θέματα άλλα πλην αυτών που αναφέρονται στο έγγραφο που είχαν στείλει στο Δ.Σ. οι αιτούντες. Η Γ.Σ. δεν δύναται να αποφασίζει επί θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως.
6.Απαρτία: Η Γ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία εφ΄ όσον τα παριστάμενα τακτικά μέλη αυτής είναι περισσότερα από τα απόντα τακτικά εντάξει μέλη, άλλως η Γ.Σ. συνέρχεται εκ νέου εις τον αυτόν τόπο και κατά την αυτήν ώρα της αντίστοιχης ημέρας της επόμενης εβδομάδας χωρίς νέα προς τούτο πρόκληση με ίδια απολύτων θέματα, οπότε θεωρείται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το εν τρίτο (1/3) των γραμμένων και ταμειακώς εντάξει μελών. Αν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ή τη διάλυση του Σωματείου για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών.
7. Εκλογή Πρόεδρου: Στην αρχή της συνεδριάσεως και πριν από κάθε άλλο έργο αυτής η Γ.Σ. εκλέγει το Προεδρείο της, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και δύο Εφόρους, εκλεγομένων δια ανατάσεως της χειρός. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και λήξη των εργασιών της Γ.Σ. διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία. Οι έφοροι εποπτεύουν τις ψηφοφορίες με την διαλογή των ψήφων, την καταγραφή των αποτελεσμάτων και ένας από αυτούς τηρεί τα πρακτικά της Γ.Σ. Μέχρι της εκλογής του Προεδρείου της Γ.Σ. χρέη εκτελεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ.. Τα μέλη του Προεδρείου της Γ.Σ. εκλέγονται εκ των παρευρισκομένων τακτικών μελών,εξαιρουμένων των μελών του Δ.Σ., καθώς και των μελών που έχουν θέσει υποψηφιότητα.
8.Ψηφοφορίες: Οι αποφάσεις της Γ.Σ. που αναφέρονται σε θέματα εμπιστοσύνης ή προσωπικά και τροποποίηση καταστατικού λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία «επί ποινή ακυρότητος». Κάθε άλλη απόφαση λαμβάνεται είτε με ονομαστική κλήση, είτε με ανάταση της χειρός, όχι όμως δια βοής.
9. Πλειοψηφίες: Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται από την πλειοψηφία μελών πενήντα τοις εκατό συν ένα (50%+1). Σε ισοψηφία του θέματος επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία και σε περίπτωση νέας ισοψηφίας, αποσύρεται το θέμα. Κατ' εξαίρεση των πιο πάνω επι ανακλήσεως μελων του Δ.Σ. ή μελών της εξελεγκτικής επιτροπής για τη λήψη αποφάσεως απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτα (2/3) των παρισταμένων μελών.
10. Αποτελέσματα αποφάσεων: Αποφάσεις της Γ.Σ. που λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού είναι άκυροι και ανίσχυροι. Οι έγκυρες λαμβανόμενες αποφάσεις της Γ.Σ. δεσμεύουν και υποχρεώνουν όλα τα μέλη του Συλλόγου απόντα ή διαφωνούντα.
11. Πρακτικά: Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γ.Σ. καταχωρούνται στο βιβλίο που τηρείται γι' αυτόν τον σκοπό και υπογράφονται από όλα τα μέλη του Προεδρείου αυτής.
12. Δικαίωμα λόγου.Δικαίωμα λόγου έχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 14
Αρχαιρεσίες προς ανάδειξη Α.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής
1.Δικαίωμα «εκλέγειν και εκλέγεσθαι»: Το δικαίωμα να εκλέγονται έχουν μόνο τα τακτικά (εν αποστρατεία) μέλη του Συλλόγου και είναι ταμειακώς εντάξει.
2. Διαδικασία εκλογής: Σαν τρόπος εκλογής ορίζεται το ενιαίο ψηφοδέλτιο και κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ψηφίζει το πολύ πέντε υποψηφίους για το Δ.Σ και δύο υποψηφίους για την εξελεγκτική επιτροπή με την χρήση σταυρών προτίμησης. Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ, και της εξελεγκτικής επιτροπής υποβάλλουν εγγράφως αιτήσεις προς το Δ.Σ. του Συνδέσμου επτά (7) ημέρες προ της πραγματοποιήσεως της Γ.Σ εξ' αυτών οι υποψήφιοι δια το Δ.Σ. πρέπει να καταβάλουν υπέρ του Ταμείου του Συλλόγου πεντακόσιες (500) δραχμές, ποσό που μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του Δ.Σ. Ο Γενικός Γραμματέας όταν παρέλθει η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων φροντίζει για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων. Επί του ψηφοδελτίου αναγράφονται τα ονόματα των μετεχόντων υποψηφίων με αλφαβητική σειρά. Ο αριθμός των υποψηφίων είναι απεριόριστος .τόσο για το Δ.Σ., όσο και για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Σε περίπτωση δε που δεν υποβληθούν κατά τα πιο πάνω αιτήσεις υποψηφίων ή ο αριθμός τους είναι μικρότερος του απαιτούμενου για:την συμπλήρωση του Δ.Σ. και της Ε.Ε. είναι δυνατόν να υποβληθούν υποψηφιότητες και κατά την ημέρα συνεδριάσεως της Γ.Σ. συ μπλη ρου μένων των ονομάτων των υποψηφίων κάτω από τα ονόματα που είναι στο έντυπο ψηφοδέλτιο. Η ψηφοφορία διενεργείται δια της τοποθετήσεως του ψηφοδελτίου μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που θα ρίχνουν οι ψηφίζοντες στην ψηφοδόχο υπό την εποπτεία του Προεδρείου της Γ.Σ. που θα ενεργεί σαν Εφορευτική Επιτροπή και η οποία μετά το τέλος της ψηφοφορίας προβαίνει στη διαλογή των ψήφων, τηρούσα προς τούτο πίνακα διαλογής. Μετά το αποτέλεσμα της διαλογής ανακηρύσσει τους επιτυχόντες τόσο για Δ.Σ. όσο και για την Ε.Ε. καθορίζουσα συγχρόνως και την σειρά των επιλαχόντων, συντάσσει δε το σχετικό προς τούτο πρακτικό, το οποίο υπογραφόμενο από όλα τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής παραδίνεται σε αυτόν που έλαβε τις περισσότερες ψήφους.
3.Επιτυχόντες: Επιτυχόντες θεωρούνται εκείνοι που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους, στην περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται κλήρωση υπό της Εφορευτικής Επιτροπής. Από τους επιτυχόντες θεωρούνται εκλεγέντες σαν τακτικά μέλη για το Δ.Σ. οι επτά (7) πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας και αναπληρωματικά μέλη ανακηρύσσουν τα τρία επόμενα μέλη εφ' όσον όμως έλαβαν δύο (2) σταυρούς τουλάχιστον. Εξελεγκτική Επιτροπή οι τρεις πρώτοι, κατά σειρά επιτυχίας και αναπληρωματικά μέλη ανακηρύσσονται τα δύο επόμενα μέλη.
4. Τα δόκιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, δύναται όμως να παρευρίσκονται στην Γ.Σ.
5. Τα ιδρυτικά μέλη θεωρούνται τακτικά εφ' όσον εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και έχουν το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
6. Από την ημέρα που το Δ.Σ. προκηρύσσει αρχαιρεσίες, αιτήσεις εγγραφής δεν γίνονται αποδεκτές μέχρι την εκλογή του νέου Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 15

Εξελεγκτική Επιτροπή
1.Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχειρίσεως του Δ.Σ. ανατίθεται σε τριμελή
εκ των μελών του Συλλόγου Εξελεγκτική Επιτροπή που εκλέγεται από την Γ.Σ. 2.Η Ε.Ε., της οποίας προεδρεύει αυτός που έλαβε κατά τις αρχιαιρεσίες
περισσότερες ψήφους, δικαιούται να λαμβάνει οποτεδήποτε γνώση της διαχειρίσεως του Δ.Σ. και της περιουσιακής καταστάσεως του Συλλόγου, υποχρεούται δε να υποβάλλει στις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις έκθεση περί της οικονομικής διαχειρίσεως του Δ.Σ.
2. Μέλη του Δ.Σ. και συγγενής πρώτου βαθμού μελών Δ.Σ. δεν μπορούν να εκλεγούν σαν ελεγκτές.

ΑΡΘΡΟ 16
Πόροι του Συλλόγου
1. Τακτικοί: Τακτικοί πόροι του Συλλόγου είναι η εφ' άπαξ εισφορά εγγραφής των μελών εκ χιλίων (1.000) δραχμών και η υποχρεωτική ετήσια συνδρομή εκ τριών χιλιάδων (3.000) δραχμών. Τα ανωτέρω ποσά είναι δυνατόν να μεταβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ..
2.Έκτακτοι: Έκτακτοι πόροι του Συλλόγου είναι οι προς αυτόν έκτακτες εισφορές των μελών κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. (οι οποίες όμως δεν είναι υποχρεωτικές για τα μέλη), οι κληρονομιες, οι κληροδοσίες, οι τόκοι των κεφαλαίων και γενικά κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

ΑΡΘΡΟ 17
Οικονομικό έτος
Το οικονομικό έτος του Συλλόγου αρχίζει την 1 Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ο προϋπολογισμός και ο Απολογισμός συντάσσονται για κάθε οικονομικό έτος και υποβάλλονται στην αμέσως επόμενη Τακτική Γ.Σ. του Σωματείου για έγκριση.

ΑΡΘΡΟ 18
Τροποποίηση τον καταστατικού
Γιαα ν' αποφασιστεί η τροποποίηση του καταστατικού και η διάλυση του σωματείου απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον ταμειακώς εντάξει μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων μελών. Ειδικά προς το σκοπό αυτό συγκαλείται Γ.Σ. αυτό από το Δ.Σ.. Η πρόσκληση για τη σύγκληση καταφατικής Γ.Σ. πρέπει απαραίτητα να αναφέρει τις τροποποιούμενες διατάξεις του τατικού.

ΑΡΘΡΟ 19
Διάλυση του συλλόγου
1 .Το Σωματείο μπορεί να διαλυθεί αν είναι αδύνατο να αναδειχθεί διοίκηση ή γενικά να εξακολουθήσει να λειτουργεί το Σωματείο σύμφωνα με το καταστατικό ή αν συνάγεται ότι έχει εγκαταλειφθεί ο σκοπός του Σωματείου ή επιδιώκεται σκοπός διαφορετικός από αυτόν που ορίζει το καταστατικό ή αν συντρέχει άλλος λόγος από τους οριζόμενους στις σχετικές διατάξεις του ΑΚ και του νόμου. Σε κάθε περίπτωση για τη διάλυση του Σωματείου απαιτείται απόφαση της Γ.Σ., η οποία αποφασίζει κατά τη διαδικασία και τους όρους του προηγούμενου άρθρου. Αν είναι αδύνατο να επιτευχθεί η απαρτία και η πλειοψηφία που απαιτείται κατά το προηγούμενο άρθρο, το Σωματείο μπορεί να διαλυθεί με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου κατόπιν αιτήσεως του Δ.Σ. ή του ενός πέμπτου (1/5) των μελών του σωματείου.
2. Το Δ.Σ. οφείλει να καλέσει όλα τα εν ζωή μέλη που έχουν υπογράψει την Ιδρυτική πράξη και σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης, ο Πρόεδρος με, τον Γραμματέα οφείλουν να ενημερώσουν προσωπικά καθέναν από αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 20
Εκκαθάριση
Μετά την διάλυση του Συλλόγου γίνεται εκκαθάριση της περιουσίας του Συλλόγου και αυτή περιέρχεται στο Νο 2 ΚΑΠΗ του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής με όλα τα σχετικά έγγραφα.

ΑΡΘΡΟ 21
Φίλοι- Δωρητές- Ευεργέτες
Ι.Το Δ.Σ. μετά από απόφαση του δύναται να θεωρήσει φίλους, δωρητές, ευεργέτες τους δωρίζοντες προς το Σύλλογο χρηματικά ποσό ή αντικείμενα αξίας ως παρακάτω:
α)Φίλοι: Ανακηρύσσονται οι δωρίζοντες χρηματικό ποσό από 5.000 - 50.000 δραχμές ή αντικείμενα αντίστοιχης αξίας.
β)Δωρητες:Οι δορίζοντες από 50.000-500.000 δραχμές ή αντικείμενα αντίστοιχης αξίας.
γ)Ευεργέτιες: Οι δωρίζοντες από 500.000 δραχμές και άνω ή αντικείμενα αντίστοιχης αξίας,
2.Το Δ.Σ. οφείλει να ενημερώνει στην εκάστοτε Γ.Σ. τα μέλη για τις τυχόν προκείμενες δωρεές.
3.Τα ανωτέρα ποσά δύνανται να αυξομειώνονται με απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 22
Παρουσία των μελών του Συλλόγου στις Συνεδριάσεις των Δ.Σ.
Κάθε μέλος του Συλλόγου μπορεί να προσέλθει ελεύθερα στις συνεδριάσεις του Δ.Σ, και να εκθέτει προς αυτό τις απόψεις του επί θεμάτων που αφορούν το Σύλλογο και την εκπλήρωση των σκοπών αυτού.

ΑΡΘΡΟ 23

Μεταβατικές διατάξεις
1.Στην καταβολή της κατά άρθρο 16 εφ' άπαξ εισφοράς εγγραφής υποχρεώνονται και τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου.
2.Η πρώτη Τακτική Συνέλευση θα συνέλθει εντός τριών μηνών από της εγγραφής του Συλλόγου στο βιβλίο Σωματείων του αρμόδιου Δικαστηρίου.
3.Η νομική συνδρομή στα μέλη του Συλλόγου θα είναι δυνατή μετά την πρόσληψη Δικηγόρου που θα γίνει όταν τα οικονομικά του Συλλόγου το επιτρέψουν.
4.Το πρώτο οικονομικό έτος του Συλλόγου, αρχόμενο από της ιδρύσεως αυτού, θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 1992.
5.Κάθε εγγραφή μέλους οτο Σύλλογο στο αρχικό στάδιο θα πρέπει να φέρει υπογραφή δύο (2) ιδρυτικών μελών.

ΑΡΘΡΟ 24
Τελικές διατάξεις
1.Ρητώς αποκλείεται κάθε κομματική δραστηριότητα στα πλαίσια της λειτουργίας του Συλλόγου.
2. Καθετί που δεν προβλέπεται από τα παρόν καταστατικό ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ. μετά από γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Συλλόγου βάσει των διατάξεων του νόμου περί Συλλόγων.

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από 24 άρθρα μετά από τροποποιήσεις, εγκρίθηκε σήμερα από την έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των τροποποιήσεων στα τηρούμενα βιβλία των σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Αθήνα, 28-2-2001


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Γραμματέας του Δ.Σ.
(Σφραγίδα σωματείου)

Download