Συντάξεις Στρατιωτικών.ΥΕΘΑ προς ΥΠ. ΟΙΚ 26οκτ15

ΘΕΜΑ:     Συντάξεις Στρατιωτικών                                        ΥΕΘΑ    Φ.846/46/136410/Σ.2573   Αθήνα 26 Οκτ. 2015
ΣΧΕΤ:      α.  ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α’ 40) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας –
Επείγοντα Μέτρα για την Αντιμετώπιση της Δημοσιονομικής Κρίσης»
β.  ν. 3845/2010 (ΦΕΚ Α’ 65) «Μέτρα για την Εφαρμογή του Μηχανισμού Στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας από τα Κ-Μ της Ζώνης Ευρώ & ΔΝΤ
γ.  ν. 3847/2010 (ΦΕΚ Α’ 67) «Επανακαθορισμός των Επιδομάτων Εορτών Χριστουγέννων – Πάσχα & Επιδόματος Αδείας για τους Συνταξιούχους & Βοηθηματούχους του Δημοσίου»
δ.  ν. 3865/2010 (ΦΕΚ Α’ 120) «Μεταρρύθμιση του Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου & Συναφείς Διατάξεις»
ε.   ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α’ 152) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής ΜΠΔΣ 2012 - 2015»
στ. ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α’ 180) «Τροποποίηση Συνταξιοδοτικής Νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για Ανάπτυξη & Δημοσιονομική Εξυγίανση – Θέματα Αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού & Τουρισμού, Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης»
ζ.   ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α’ 226) Άρθρο 1 παρ.10«Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις» η.  ν. 4051/2012 (ΦΕΚ Α’ 40) «Ρυθμίσεις Συνταξιοδοτικού Περιεχομένου και άλλες Επείγουσες Ρυθμίσεις Εφαρμογής του Μνημονίου Συνεργασίας του ν.4046/2012»
θ.  ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222) «Έγκριση ΜΠΔΣ 2013-2016, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του ΜΠΔΣ 2013-2016»
ι.   ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167) «Φ.Ε., Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 κ.α. Διατάξεις»
ια. ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α’ 85), Άρθρο Πρώτο Υποπαράγραφος ΙΑ.2 Περ. 3Ε
ιβ. ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α’ 160), Άρθρο 220
ιγ. ν. 4307/2014 (ΦΕΚ Α’ 246), Άρθρο 86
ιδ. ν. 4334/2015 (ΦΕΚ Α’ 80)«Επείγουσες Ρυθμίσεις για τη Διαπραγμάτευση και Σύναψη Συμφωνίας με τον Ε.Μ.Σ.»
ιε. ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94) «Συνταξιοδοτικές Διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ε.Μ.Σ. & Ρυθμίσεις για την Υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης»
ιστ. ν.4337/2015 (ΦΕΚ Α’ 129) «Μέτρα για την Εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων»
ιζ.  Πρακτικά 3ης Ειδικής Συνεδρίασης Ολομέλειας Ελ.Συνεδρίου/30-10-2012 ιη.  Πρακτικά 4ης Ειδικής Συνεδρίασης Ολομέλειας Ελ.Συνεδρίου/31-10-2012 ιθ.  Πρακτικά 2ης Ειδικής Συνεδρίασης Ολομέλειας Ελ.Συνεδρίου/27-02-2012
κ.  Φ.819/184/136252/Σ.2515/23-10-2015/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΤΜΗΜΑ Π/Υ
1.   Σας γνωρίζουμε  ότι με την ένταξη της χώρας μας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ΕΜΣ) από το 2010 μέχρι και σήμερα ψηφίστηκαν μια σειρά από νομοθετικές διατάξεις, οι οποίες είχαν αντίκτυπο τόσο στις αποδοχές των εν ενεργεία (ε.ε.) στελεχών όσο και στους στρατιωτικούς συνταξιούχους τόσο άμεσα με μεγάλη μείωση αυτών ή έμμεσα λόγω υπαγωγής τους σε φορολογικές διατάξεις.
2.    Επ’ αυτών αναφέρονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα οι σημαντικότερες παρεμβάσεις οι οποίες αφορούν ειδικά μόνο στους στρατιωτικούς και πέραν των ήδη επιβληθέντων  γενικά στους υπόλοιπους  πολιτικούς  συνταξιούχους (όπως π.χ.: δώρα εορτών, επίδομα αδείας, εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης, ειδική εισφορά αλληλεγγύης, μείωση αφορολόγητου, μείωση συντάξεων από ένα ποσό και πλέον κ.λ.π.)
ΝΟΜΟΣ                        ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕΙΩΣΗΣ   
ν.3833/10 & ν.3845/10  Επιδόματα απασχόλησης & εξομάλυνσης -20% (από 01/01/10)   
ν.4002/11                    Επίδομα απασχόλησης -10% (από 01/07/11)   
ν.4024/11                    Μικτή σύνταξη κατά 40% για ποσό > 1.000 € για ηλικία < 55 ετών που δεν έχουν συμπληρωθεί τα 35 έτη συντάξιμης υπηρεσίας για τους παραιτηθέντες.  Μικτή  σύνταξη κατά 20% για ποσό > 1.200 € για ηλικία < 55 ετών   
ν.4093/12                    Μείωση σύνταξης λόγω μείωσης Βασικού Μισθού (ΒΜ) και των βαθμολογικών συντελεστών  των ε. ε. στρατιωτικών στελεχών και επιπρόσθετη μείωση 5%-10%-15%-20% λόγω εφαρμογής σε όλους τους συνταξιούχους για ποσά 1.000 €, 1.500 €, 2.000 €, 2.500 €. 
3.    Επί των ανωτέρω ειδικών μειώσεων των συνταξιούχων και ειδικότερα αυτών που προήλθαν από την εφαρμογή του επίμαχου ν.4093/12, επισημαίνεται ότι η σύνταξη των στρατιωτικών συνταξιούχων επανυπολογίσθηκε οίκοθεν σύμφωνα με τον τότε ΒΜ και τους νέους συντελεστές (Νοέ. 2012), και την κλιμακωτή μείωση ποσοστού 5%,10%,15%,20%,   αναλόγως   του   καταλογιστέου   ποσού   της  σύνταξης.   Είναι προφανές ότι ο ν.4093/12 επέβαλλε ταυτόχρονα διπλές κρατήσεις στους στρατιωτικούς συνταξιούχους πέραν των άλλων που είχαν επιβληθεί έως τότε.
4. Επίσης υπήρξαν παρεμβάσεις πέραν των μισθολογικών - συνταξιοδοτικών και στα Ταμεία των Ε.Δ. (Μετοχικά) που χορηγούν μέρισμα, αλλά και στους Ειδικούς Λογαριασμούς που χορηγούν εφάπαξ (ΕΛΟΑ). Συμφώνως με τα (ια) και (ιβ) σχετικά, τα μεν Μ.Τ. υπήχθησαν σε διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ενώ το εφάπαξ υπολογίζεται πλέον με τον τύπο του συντελεστή βιωσιμότητας που ισχύει για όλο το Δημόσιο. Ειδικά για τους ΕΛΟΑ ενσωματώνεται επιπρόσθετα και η ρήτρα αξιομάχου. Οι μειώσεις των μερισμάτων των Μ.Τ από το 2011 έως σήμερα  μεσοσταθμικά είναι της τάξεως 35%-40%.
5.  Από την εφαρμογή των σχετικών νόμων από (α) έως και (ιε), σε όλες τις μειώσεις που έγιναν στους λοιπούς συνταξιούχους του Δημοσίου συμμετείχαν και οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι καθόσον οι περικοπές και οι μειώσεις ήταν γενικού περιεχομένου και ίσχυσαν για όλους. Επίσης οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι υπέστησαν μειώσεις που αφορούσαν στη μείωση των αποδοχών και επιδομάτων των εν ενεργεία (ε.ε.) συναδέλφων τους καθώς σύμφωνα με το π.δ. 169/07 «Κώδικας Στρατιωτικών και Πολιτικών Συντάξεων», οι συντάξιμες αποδοχές είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με αυτές των ενεργεία. Κατά συνέπεια  υφίσταται  αυτόματη  μείωση  των στρατιωτικών συντάξεων όταν μειώνεται και ο μισθός των ε.ε. στρατιωτικών.
6.    Ο ν.4093/12 επίσης επέβαλλε αναδρομικές μειώσεις συντάξεων ενώ ο  αντίστοιχος  ν.4024/11  για  το  δημόσιο  τομέα  δεν  είχε  αναδρομική  ισχύ  και  δεν επέβαλλε περικοπές για όσους ήδη ήταν συνταξιούχοι μέχρι 31/12/2013. Στο πλαίσιο της αναλογικότητας και της ίσης μεταχείρισης συνεπώς δεν θα έπρεπε να επιβληθεί και  στους   αντίστοιχους   στρατιωτικούς   συνταξιούχους   ενώ   δεν   είναι   συμβατές σύμφωνα  με  το  υφιστάμενο  δίκαιο  καθώς  δεν  επιτρέπεται  να  περιορισθούν  με
αναδρομική  ουσιαστική  ρύθμιση  οι  συντάξεις  (πρακτικά  2ΗΣ   Ειδικής  Συνεδρίασης
Ολομέλειας Ε.Σ. 27/02/2013) ως (ιθ) σχετικό.
7.   Οι προσφυγές των στρατιωτικών συνταξιούχων έχουν δικαιωθεί όσον αφορά στο θέμα των διαδοχικών μειώσεων λόγω και του μισθολογίου των ε.ε., (αποφάσεις ΣτΕ 2192 – 2194 / 2012). Αιτείται ληφθούν υπόψη και τα πρακτικά των Ειδικών Συνεδριάσεων Ολομέλειας Ε.Σ. (3Η / 30-10-12 & 4Η / 31-10-12) ως τα (ιζ) και (ιη)  σχετικά,  όπου  μεταξύ  άλλων  αναφέρονται  οι  αρχές:  τήρησης  ισότητας  &
αναλογικότητας  στην κατανομή δημοσίων  βαρών, προστατευόμενης  εμπιστοσύνης, αξιοπρεπούς διαβίωσης σύμφωνα με το 1Ο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ, συμβατότητας με άρθρα του Συντάγματος, κ.λ.π..
8.    Αν   και   δεν   είναι   δεσμευτικές   για   τη  Δημόσια   Διοίκηση   οι γνωμοδοτήσεις της Ολομέλειας του Ε.Σ., εν τούτοις εκτιμάται ότι επ’ ουδενί λόγο δεν θα πρέπει να επέλθει περαιτέρω μελλοντική περικοπή των στρατιωτικών συντάξεων. Επ’  αυτού  αναφέρεται  ότι  το  ΥΠΕΘΑ  προτίθεται  να  αναλάβει  διαρθρωτικά  μέτρα μείωσης δαπανών, προκειμένου εναρμονισθεί με τους στόχους του νέου ΜΠΔΣ και του Π/Υ Έτους 2016 σύμφωνα με το (κ) σχετικό.
9. Για θέματα στρατιωτικών συντάξεων αρμόδιο είναι το Υπ. Οικονομικών σύμφωνα με το άρθρο 73 του Συντάγματος της Ελλάδος ωστόσο στο πλαίσιο της συμμόρφωσης της Πολιτείας με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις το ΥΠΕΘΑ υπέβαλε πρόταση νομοθετικής ρύθμισης προς το Υπ. Οικονομικών προκειμένου αποκατασταθούν οι στρατιωτικοί στο ύψος των αποδοχών τους που ελάμβαναν την
31/07/2012 (προ του ν.4093/12) και θα απαλύνει τις δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις στους στρατιωτικούς συνταξιούχους όπως ενδελεχώς αναπτύχθηκαν.
10.       Συμπερασματικά,  το  ΥΠΕΘΑ  εισηγείται  πέραν  της  αποφυγής  της οιασδήποτε νέας επιβάρυνσης στους στρατιωτικούς συνταξιούχους, να υιοθετηθεί και η δυνατότητας απαλλαγής των στρατιωτικών συνταξιούχων από τις κρατήσεις 5%-10%-15%-20% του ν.4093/12 προκειμένου αποκατασταθεί το περί δικαίου αίσθημα.
11.   Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
Ακριβές Αντίγραφο                   Πάνος Καμμένος
                                    ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Σμχος (Ο) Δημ. Δρόσος
ΤΜ.ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡ.& ΛΟΓ
 -->   -->   [.doc]    -->   -->   [.pdf]
 
 

Συνάντηση Συντονιστικού Αποστράτων με τον ΥΕΘΑ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   ΥΠ. ΑΡΙΘ. 10/15           Ημερομηνία   21-10-2015
1.- Το Συντονιστικό Συμβούλιο των Τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων συναντήθηκε σήμερα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Π. Καμμένο. Στην συνάντηση έλαβαν μέρος επιτελείς του ΥΠΕΘΑ και το Προεδρείο της Π.Ο.Α.Σ.Α. κατόπιν προσκλήσεως του κυρίου Υπουργού.
2.- Η συνάντηση ήταν εποικοδομητική σε κλίμα κατανόησης και ετέθησαν λεπτομερώς όλα τα φλέγοντα θέματα που απασχολούν τους Απόστρατους, με κυρίαρχο το Οικονομικό-Ασφαλιστικό και τις πιθανές μειώσεις στις συντάξεις. Ο κύριος Υπουργός εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στα στελέχη των Ε.Δ. και τους Απόστρατους και διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν άλλες μειώσεις στους μισθούς και τις συντάξεις.
3.- Τα θέματα που εξετάσθηκαν, τέθηκαν με τα έγγραφα του Συντονιστικού Συμβουλίου με αριθ.πρωτ 359/24-09-15, 376/14-10-15, 392/21-10-15 και κατά την σημερινή συζήτηση.  
4.- Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι θέσεις του κ. ΥΕΘΑ περιγράφονται κατωτέρω:
α.- Συντάξεις, νέο ασφαλιστικό  
Ο κ. ΥΕΘΑ διαβεβαίωσε ότι θα εφαρμοσθεί η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ υπ. αριθ. 2192/2014 και ο ίδιος έχει ήδη προωθήσει νομοθετική ρύθμιση στο Υπουργείο Οικονομικών για ανάλογη διόρθωση του Ν.4307/14. Επίσης προωθεί ενέργειες, ώστε οι Απόστρατοι που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες μειώσεις και έχουν τις μικρότερες συντάξεις στο Δημόσιο, να μην υποστούν περαιτέρω μειώσεις με τις επερχόμενες ρυθμίσεις. Ο κ. ΥΕΘΑ γνωρίζει και αναγνωρίζει την συμβολή των στελεχών των Ε.Δ. και των Σ.Α. στην ασφάλεια και την σταθερότητα της Χώρας, όπως και τις ειδικές συνθήκες εργασίας τους, που είναι και ο λόγος που έχουν ενταχθεί στα ειδικά μισθολόγια, τα οποία δεν πρέπει να καταργηθούν. Το ίδιο ισχύει και για τους Απόστρατους.
Προωθείται πρόταση για εξαίρεση των Μερισμάτων, ΕΚΟΕΜ και των επιδομάτων κινδύνου από την προσμέτρηση των συντάξεων.
Στα πλαίσια αυτά θα υπάρξουν έσοδα από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας των Ε.Δ. και από την Ελληνική Πολεμική Βιομηχανία, μέρος των οποίων θα χρηματοδοτήσει τις ανάγκες που θα προκύψουν.
Ο κ. ΥΕΘΑ επέτυχε να μην νομοθετηθεί το όριο ηλικίας των 58 ετών για συνταξιοδότηση των στελεχών των Ε.Δ.
β.- Μετοχικά Ταμεία
Το ΥΠΕΘΑ έχει στείλει στο Υπουργείο Οικονομικών επεξεργασμένη πρόταση Νομοθετικής Πρωτοβουλίας , με την οποία προτείνεται η άμεση απεμπλοκή των τριών Μετοχικών Ταμείων και των Ειδικών Λογαριασμών αυτών από τις διατάξεις θέματος αρμοδιότητος Υπουργείου Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Το ΥΠΕΘΑ θα προωθήσει επίσης πρόταση για εξαίρεση των Μερισμάτων και των ΕΚΟΕΜ από το άθροισμα των συντάξεων, όπως αυτές υπολογίζονται από την ΗΔΙΚΑ, γιατί τα Μετοχικά αφενός δεν είναι επικουρικά και αφετέρου αυτός ο τρόπος υπολογισμού συντάξεων και κρατήσεων είναι κατάφορα άδικος αφού γίνεται επί πλασματικών και όχι πραγματικών αποδοχών.
Υπάρχει μελέτη για αποκατάσταση της απώλειας λόγω P.S.I.
Το ΥΠΕΘΑ παρακολουθεί και θα αντιδράσει, εφόσον υπάρξει, Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για ένταξη των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (Μετοχικά Ταμεία και Ενώσεις Αποστράτων) στον Ενιαίο Λογαριασμό που θα ελέγχεται από τον Υπουργό Οικονομικών , που επί του παρόντος δεν έχουν ενταχθεί (Ν..4337/15-ΦΕΚ Α.΄129 από 17-10-2015 Άρθρο 69Α παράγραφοι 1 και 6 σελίδα 1185)
γ.- Συνταξιοδοτική προστασία σε Απόστρατους μέχρι την συμπλήρωση του 55ου έτους ηλικίας
Το ΥΠΕΘΑ στα πλαίσια κατάργησης των συνταξιοδοτικών περικοπών με ηλικιακά κριτήρια έχει στείλει στο Υπουργείο Οικονομικών τροπολογία κατάργησης της διάταξης του Ν.4024/11, για συνταξιοδοτική τακτοποίηση της συγκεκριμένης κατηγορίας Αποστράτων.
δ.- Υγειονομική-Φαρμακευτική περίθαλψη και Στρατιωτικά Νοσοκομεία
Το Συντονιστικό Συμβούλιο να αποστείλει συγκεκριμένες προτάσεις
ε.- Καθιέρωση Ημέρας Αποστράτου-Βετεράνου
Έχει αποφασισθεί η καθιέρωση της Ημέρας αυτής με πιθανότερες ημερομηνίες την 21η Νοεμβρίου και την 14η Σεπτεμβρίου
στ.- Παραθερισμός Αποστράτων στα θέρετρα των Ε.Δ.
Το Συντονιστικό Συμβούλιο θα προτείνει συγκεκριμένες αλλαγές στο υφιστάμενο καθεστώς το ταχύτερον.
ζ.- Συμμετοχή των τριών Ενώσεων σε Διοικητικά Συμβούλια, Επιτροπές και εν γένει διαδικασίες που αφορούν τους Απόστρατους
Το Συντονιστικό Συμβούλιο θα αποστείλει συγκεκριμένες προτάσεις το ταχύτερον
η.- Αναγνώριση Ν. Διπλωμάτων και Ν. Φυλλαδίων στελεχών του ΠΝ.
Το Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του ΥΠΕΘΑ εξετάζει το θέμα με το οποίο οι προερχόμενοι από το ΠΝ Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί όταν αποστρατεύονται για οποιονδήποτε λόγο, πλην επαγγελματικής ανεπάρκειας, να αποκτούν αυτοδικαίως Δίπλωμα, Πτυχίο ή άδεια Ναυτικής ικανότητας για υπηρεσία σε εμπορικά πλοία.
Παράλληλα ο ίδιος ο κ. ΥΕΘΑ έχει κάνει επαφές με τους αρμοδίους του Υ.Ε.Ν.-Ν.ΠΟΛ και άτυπα της Π.Ν.Ο. και του Ν.Α.Τ.
θ.- Επανάληψη της εκπομπής < ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗ>
Ο κ. ΥΕΘΑ σε συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΕΡΤ στις 15-06-2015 , συμφώνησε να προχωρήσει σε μία συμφωνία του ΥΠΕΘΑ με την ΕΡΤ, προκειμένου να ξεκινήσει μία εκπομπή των Ε.Δ. διαφορετική από ότι στο παρελθόν. Μία εκπομπή η οποία θα προβάλει το έργο των Ε.Δ., τα προβλήματα των στρατιωτικών ‘εν ενεργεία’ και ‘εν αποστρατεία’, αλλά και την κοινωνική προσφορά των Ε.Δ.
ι.- Να σταματήσει ο απαράδεκτος χαρακτηρισμός των στελεχών των Ε.Δ. ως ενστόλων
Είναι πάγια θέση του κ.ΥΕΘΑ και συμφωνεί ότι είναι απαράδεκτος αυτός ο χαρακτηρισμός.
5.- Ο κ. ΥΕΘΑ ενημέρωσε το Συντονιστικό Συμβούλιο και για τα μέτρα που έλαβε και θα λάβει για τα ‘εν ενεργεία’ Στελέχη.
6.- Το Συντονιστικό Συμβούλιο ευχαρίστησε τον κ. ΥΕΘΑ για το ενδιαφέρον του και αναμένει την υλοποίηση των ανωτέρω. Ταυτόχρονα γνωστοποίησε στον κ. ΥΕΘΑ ότι οι Απόστρατοι θα αντιδράσουν μαζικά και δυναμικά, σε περίπτωση που για μία ακόμη φορά καταστούν τα θύματα τόσο από την μη εφαρμογή στο ακέραιο της απόφασης του ΣτΕ, όσο και από τα επερχόμενα μέτρα των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας.
Καλεί δε όλους τους Απόστρατους να είναι σε εγρήγορση για κινητοποιήσεις και όποιες άλλες ενέργειες κριθούν αναγκαίες μέχρι την τελική δικαίωση.
Υποστράτηγος εα Ε.Δανιάς                            Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Υποστράτηγος εα Β. Ροζής                            Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς ΠΝ               Πρόεδρος ΕΑΑΝ & του Συντονιστικού
Αντιπλοίαρχος (Ε).εα Γ. Γεωργακόπουλος ΠΝ  Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) εα ΠΑ Κ. Ιατρίδης              Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Αντισμήναρχος (Ρ) εα ΠΑ Ι. Κρανιάς               Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ
Για την ακρίβεια
Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού
Αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς ΠΝ
 
 

Η ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ για τις εκλογές Σεπτεμβρίου 2015

Ανακοίνωση της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. εν όψει των εθνικών εκλογών Σεπτεμβρίου 2015
Αρ. πρτ.53/2015
Πειραιάς 14 Σεπτεμβρίου 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 7 / 2015
Εθνικές Εκλογές Σεπτεμβρίου 2015
Αγαπητοί Συνάδελφοι
Στις 20 Σεπτεμβρίου καλούμαστε με την ψήφο μας να αναδείξουμε την νέα Κυβέρνηση της χώρας .
Η ΑΝΕΑΕΔ πιστή στις αρχές της, μια εκ των οποίων είναι η ανεξαρτησία της, και σεβόμενη τα μέλη της, κατά την πάγια τακτική της παραμένει έξω και από αυτήν την προεκλογική αντιπαράθεση.
Αυτό δεν σημαίνει ότι :
•Ξεχνάμε την απαξίωση της Εθνικής Άμυνας της πατρίδας μας και τις απώλειες των έξι (6) τελευταίων χρόνων οι οποίες, με την εφαρμογή αντιλαϊκών πολιτικών, τις αυξήσεις του ΦΠΑ, την υποβάθμιση της υγειονομικής περίθαλψης, την υποκλοπή από τα ασφαλιστικά μας ταμεία των χρημάτων μας με την εφαρμογή του PSI, τις άδικες ρυθμίσεις του εργασιακού των αποστράτων, τις αλλεπάλληλες και παράνομες, σύμφωνα με τις δικαστικές αποφάσεις, πολλαπλές μειώσεις των αποδοχών μας, οδήγησαν στην καταρράκωση του βιοτικού μας επιπέδου και στην φτωχοποίηση εμάς και τις οικογένειες μας.
•Ξεχνάμε ποιοι με τις πράξεις ή παραλήψεις τους συνέβαλαν σε αυτό.
•Παραιτούμαστε του διεκδικητικού πλαισίου και των προσπαθειών μας για την ανάκτηση όσων μας έχουν αφαιρεθεί με τρόπους βάρβαρους και παράνομους.
Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι :
•Η ΑΝΕΑΕΔ από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα σε όλους τους τόνους και σχεδόν με όλους τους τρόπους προσπάθησε να προβάλει τα προβλήματα των εν ενεργεία και αποστρατεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και μέσα από ένα διεκδικητικό πλαίσιο μόνη της ή σε συνεργασία και με άλλους φορείς αγωνίζεται για την αποτροπή των αντιλαϊκών μέτρων και την ανάκτηση όσων μας έχουν αφαιρεθεί
•Δυστυχώς οι προβλέψεις της ΑΝΕΑΕΔ όπως είχαν διατυπωθεί σε κείμενα και ανακοινώσεις, όπως η ανακοίνωση 17/14 της 18ης Δεκεμβρίου 2014, η απόφαση και το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης της 22ας Μαρτίου 2015, η ανακοίνωση και κάλεσμα 5/15 της 18ης Ιουνίου 2015 και η ανακοίνωση 6/15 της 14ης Αυγούστου 2015 επιβεβαιώθηκαν πλήρως.
•Σχεδόν το σύνολο των κομμάτων του συνταγματικού τόξου, τα οποία ζητούν την ψήφο μας στις επερχόμενες εκλογές, είχαν γίνει κοινωνοί των προβλημάτων, των αδικιών και των παρανομιών και είχαν εκφράσει την άποψη ότι θα έπρεπε να υπάρξει θεραπεία αλλά δεν έπραξαν σχεδόν τίποτα.
•Η προσπάθεια να διεκδικήσουμε, από καλύτερες θέσεις, με αισιοδοξία, δυναμικά, μαζικά και ενωτικά ότι μας στέρησαν και να αποτρέψουμε όσα αρνητικά δρομολογούν κάποιοι για μας είναι συνεχής.
Η ΑΝΕΑΕΔ πιστή στις αρχές της και τις θέσεις της και πιστεύοντας ότι πρέπει να αποτραπεί τυχόν περαιτέρω υποβάθμιση τόσο της Αμυντικής ικανότητας της χώρας όσο και του ήδη καταρρακωμένου βιοτικού μας επιπέδου και νέας φτωχοποίησης μας καλεί τους Προέδρους και Γραμματείς όλων των κομμάτων του συνταγματικού τόξου να δεσμευτούν δημόσια και επίσημα ότι μετά τις εκλογές, από όποια θέση κατέτουν, θα αναλάβουν όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται για :
Να αρθούν όλες οι άδικες και απαράδεκτες σε βάρος μας ρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν στο εργασιακό των αποστράτων, τον ρατσιστικό ηλικιακό διαχωρισμό, τους νόμους Ν.3865/10 (Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού - Επιβολή ΕΑΣ), Ν.3986/11 (Επείγοντα μέτρα εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου - Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης), 4002/11 (Τροποποίηση Συνταξιοδοτικής Νομοθεσίας), Ν.4024/11 (Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις - Μείωση σύνταξης), Ν.4051/12 (Ρυθμίσεις Συνταξιοδοτικού - Μείωση Σύνταξης) και Ν.4093/12 (Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 2013-2016 - Μείωση Σύνταξης) ο οποίος χαρακτηρίστηκε από το ΣτΕ αντισυνταγματικός καθώς και με όλες τις εφαρμοστικές ρυθμίσεις των παραπάνω νόμων.
•Να επιστραφούν στα Ταμεία μας όλα τα χρήματα τα οποία μας υπέκλεψαν με την εφαρμογή του PSI.
•Να εφαρμοστούν πλήρως οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας ΣτΕ και του Ελεγκτικού Συνεδρίου ΕΣ για την αποκατάσταση των αποδοχών. Αυτό, θα μπορούσε στην παρούσα περίοδο, να χαρακτηριστεί σαν το ελάχιστα αποδεκτό χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι παραιτούμαστε από τον στόχο μας για την ανάκτηση όσων μας έχουν αφαιρεθεί αυτήν την εξαετία.
Συνάδελφοι, σε αυτές τις δύσκολες ώρες, τις ώρες ευθύνης δεν χωρούν αισθήματα απογοήτευσης, σύγχυσης και θυμού και δεν πρέπει να μας παρασύρουν. Γι’ αυτό, ας μας επιτραπεί η υπενθύμιση ότι η συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία δεν είναι απλή συνταγματική υποχρέωση αλλά ύψιστο δημοκρατικό και πατριωτικό καθήκον.
Για την ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ
Ο Πρόεδρος
Γιώργος Ροΐδης 
Αντιναύαρχος ε.α
-->   -->   [ pdf ]      -->   -->   [ doc ]

Άρχισαν τα Όργανα..

Το 3ο μνημόνιο ήρθε για να μείνει, όπως και τα προηγούμενα δυο, και δεν αφήνει τίποτα από ότι με τη δουλειά το μόχθο και τον ιδρώτα μας αποκτήσαμε. Και δεν μιλάμε μόνο για εμάς τους απόστρατους που προφανAώς δεν μένουμε στο απυρόβλητο. Μας αφορά και πολύ μάλιστα, τι υφίσταται ο οικογενειακός και ο ευρύτερος μας περίγυρος. Η απογείωση της φοροληστείας σε βάρος μας αλλά και των οικογενειών μας, η μείωση της κύριας και επικουρικής σύνταξης που επέρχεται με την αύξηση των κρατήσεων για την εισφορά στον κλάδο υγείας, την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, την κατάργηση του ΕΚΑΣ την ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων και τόσα άλλα ,όπως και πολλές άλλες «αβεβαιότητες» (π.χ. τι θα γίνει με το μέρισμα) δεν μας βρίσκουν καθόλου σύμφωνους με τη Συγκυβέρνηση. 
   Οι συντάξεις μας όπως και το μεροκάματο των οικογενειών και της κοινωνίας μας δεν είναι κεφάλαιο που φεύγει στο εξωτερικό, είναι πηγή ζωής και προπληρωμένος κόπος, συχνά και αιματοβαμμένος, των συνταξιούχων και του ονείρου για μια καλύτερη ζωή του λαού μας. ΟΧΙ σ’ αυτή τη βάρβαρη, θανατηφόρα κοινωνική πολιτική , που ροκανίζει τα πάντα στο διάβα της, μας κάνει το βίο αβίωτο και μας φτωχοποιεί. 
  Έχει ιδιαίτερη σημασία σ’ αυτές της συνθήκες να μην «παγώσουμε» να μην απογοητευτούμε και να μην αποδεχτούμε μια ακόμα υποχώρηση στα δικαιώματα μας και στις ανάγκες μας. Ξεπερνώντας τη μοιρολατρία, είναι ώρα για συμπεράσματα, που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε σε ποιανού χέρια βρίσκεται η λύση. Πρέπει να πούμε ΟΧΙ στον εφησυχασμό ΟΧΙ σε νέες αυταπάτες ΟΧΙ σε άλλη κοροϊδία ΟΧΙ στην παραίτηση ΟΧΙ στην ηττοπάθεια και το συμβιβασμό ΟΧΙ στο νέο βάρβαρο μνημόνιο. 
   Η οργή και η αγανάκτηση μας να συνδυαστεί με τη μαζική συμμετοχή όλων μας στα σωματεία μας στους συλλόγους μας και να μην μετατραπούμε σε χειροκροτητές μιας κοινωνικής πολιτικής που μας εξαθλιώνει. Να αξιοποιήσουμε υπεύθυνα όλα όσα θα μπορούσαν να αποτελέσουν θετική εξέλιξη και ένδειξη χειραφέτησης, ενάντια σε κάθε εκβιασμό, εκφοβισμό και απογοήτευση. Τώρα, χρειάζεται να δυναμώσουμε την ενότητα μας, και να οργανώσουμε τη μαζική παρουσία μας πιο δυναμικά, ενάντια σε ότι συμβάλει στην κατάρρευση του βιοτικού μας επιπέδου, σε δράση και συμμαχία με τα παιδιά μας, τις οικογένειες μας, τους ανθρώπους του κόπου, του μόχθου-τους ήρωες τις γειτονιάς μας- και των φτωχότερων στρωμάτων τις κοινωνίας μας. Ας αντισταθούμε στην ασχήμια και τη δυσοσμία ενός κόσμου που θέλει χτίσιμο από την αρχή. 
Και όπως μας προτρέπει κι ο ποιητής Χρήστος  Δημούλας «…..ας βρούμε κι εμείς το κουράγιο να κοιτάξουμε τα πράματα κατάματα, ενθυμούμενοι ό,τι καλύτερο έχουμε μέσα μας…..».
Οι αγώνες µας είναι παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές στις οποίες θα πρέπει να απολογηθούμε για τη στάση μας απέναντι σε ότι συμβαίνει. Η ενότητα, η οργάνωση, η μαζική αγωνιστική δράση των συνταξιούχων, του λαού όλων όσων πληρώνουν πάντα το μάρμαρο, να αποτελέσει την ασπίδα για σωτηρία όλων µας.
Φωτιάδης Τριαντάφυλλος
16-7-2015

Οι απόστρατοι στους δρόμους του αγώνα … 23 Ιουνίου 2015

 2015 06 23 poreia synt

 

 Συντονίζουμε κι εμείς, οι απόστρατοι, το βήμα μας στους δρόμους του αγώνα μαζί με τους άλλους συνταξιούχους.
   ketha 1Συνταξιουχικές οργανώσεις διοργανώνουν Πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αθήνα στα ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ και πορεία στο ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ στον ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ την ΤΡΙΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ώρα 6 μ.μ.
   Συντονίζουμε κι εμείς, οι απόστρατοι, το βήμα μας στους δρόμους του αγώνα μαζί με τους άλλους συνταξιούχους, γιατί τα προβλήματα μας είναι κοινά. Γιατί εκτός από απόστρατοι, είμαστε και συνταξιούχοι. Γιατί η ζωή όλων μας συνεχίζει να χειροτερεύει παντού.
   Δεν είμαστε επαίτες και δεν δεχόμαστε να ζήσουμε με τα ψίχουλα που μας τάζουν. Είναι στο χέρι μας να τους εμποδίσουμε. Η παγίωση της φτώχειας και της ανεργίας δεν είναι έντιμος συμβιβασμός.
Η συμμετοχή μας στη διαμαρτυρία, στο πλευρό της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Αποστράτων (ΣΕΑΑ), θα κάνει τη φωνή όλων μας πιο δυνατή, πιο ικανή να διεκδικήσει αποτελεσματικότερα τα δίκαιά μας.

=====

Τα νέα μέτρα για την διετία 2015-2016, τα οποία θα προστεθούν στα παλιά, θα είναι το λιγότερο 7,9 δισ. ευρώ!
Σύμφωνα με γνωστή ιστοσελίδα: «Συνεχίζονται σήμερα στις Βρυξέλλες οι διαπραγματεύσεις κυβέρνησης και πιστωτών επί των ελληνικών δημοσιονομικών προτάσεων ύψους 7,9 δισ. ευρώ για τη διετία 2015-2016. ... Από το ΦΠΑ η κυβερνητική πρόταση προβλέπει έσοδα 680 εκατ. ευρώ φέτος και 1,360 δισ. ευρώ το 2016. ...»*
Αυτή είναι λοιπόν σε χοντρές γραμμές η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Προφανώς οι διαπραγματεύσεις θα καταλήξουν σε ακόμη μεγαλύτερο συνολικό ποσό. Με την υγειά μας!
Για να τα «χωνέψουμε» ευκολότερα θα μας πουν: «δεν είναι στο πρόγραμμα μας όλα αυτά τα μέτρα αλλά αναγκαστήκαμε ...», «διαπραγματευτήκαμε σκληρά», «εξαντλήσαμε κάθε χρονικό περιθώριο» και άλλα παρόμοια.
Εμείς ας έχουμε στο μυαλό μας ότι όλα τα νέα μέτρα έμμεσα ή άμεσα θα αφαιρεθούν από τις συντάξεις μας, τους μισθούς των παιδιών μας και τις κοινωνικές παροχές. Θα αφαιρεθούν δηλαδή απ' το σημείο - κατάντημα που ήδη τις έχουν φτάσει. Ιδιαίτερα μας προβληματίζει επίσης και η αρνητική επίδραση της όλης κατάστασης στην αμυντική ικανότητα της χώρας.

Αρκετά πια! Ας αντισταθούμε!
Να διαμαρτυρηθούμε σήμερα μαζί με τους άλλους συνταξιούχους!

sea-a.blogspot.gr

 

Ενημερωτικό σημείωμα για την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων.

elgktiko synedrio

 

Αξιότιμε Κύριε,

Σας αποστέλλουμε το συνημμένο ενημερωτικό σημείωμα που αφορά την επιστροφή των παρακρατηθέντων ποσών της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ Ν. 3865/2010)μετά τις πληροφορίες για την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Όσοι επιθυμείτε να ασκήσετε αγωγή θα πρέπει να μας αποστείλετε ταχυδρομικώς, μέσω e-mail ή fax (210 5228151) τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται στο συνημμένο (.doc ή .pdf) ενημερωτικό μέχρι τη Δευτέρα 8.6.2015.

Με εκτίμηση
Κοντός Βασίλειος

Downloads   --> --> [doc] --> --> [pdf]

Λίγα λουλούδια στην προτομή του Στρατηγού Σπύρου Μουστακλή.

Αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών κατέθεσε λίγα λουλούδια στην προτομή του Στρατηγού Σπύρου Μουστακλή, που βρίσκεται στο μνημειακό - ιστορικό χώρο του πρώην στρατοπέδου ΕΑΤ/ΕΣΑ (Ειδικού Ανακριτικού Τμήματος/Ελληνικής Στρατιωτικής Αστυνομίας), στο Πάρκο Ελευθερίας, σήμερα 21η Απριλίου 2015, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα 48 χρόνια μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967.
Μεταξύ άλλων στεφάνι κατέθεσαν η σύζυγος του Στγού Μουστακλή, Χριστίνα Μουστακλή, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Ν. Τόσκας, η Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομικών κα Ν. Βαλαβάνη, η Περιφέρεια Αττικής, ο ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ, η ΚΕΘΑ, αντιπροσωπείες των κομμάτων ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΚΚΕ, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ ενώ παρευρέθηκαν ολιγομελείς αντιπροσωπείες από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Σχολή Ικάρων και Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής, οι οποίες και παρακολούθησαν στο τέλος της εκδήλωσης ενημέρωση που διοργάνωσαν για την ημέρα τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

 

ΣΦΕΑ 1967-1974 - Εκδήλωση Μνήμης - Πρόσκληση.

sfea

ketha-1ΤΡΙΤΗ, 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 στις 6,30 μ.μ.

Στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60, Αθήνα)

Θέμα: 48 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ το ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ της 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967

√ ΕΜΒΑΘΥΝΟΥΜΕ στα ΑΙΤΙΑ της ΕΠΙΒΟΛΗΣ του.
√ ΔΙΔΑΣΚΟΜΑΣΤΕ από την ΙΣΤΟΡΙΑ μας.

Διοργάνωση: «Σ.Φ.Ε.Α. 1967-1974» - «Κ.ΕΘ.Α.»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:
Άνοιγμα από τον Πρόεδρο του «Σ.Φ.Ε.Α. 1967-1974» Νίκο Τριανταφύλλου.
Χαιρετισμός από εκπρόσωπο της «Κ.ΕΘ.Α.».
Ομιλία του Αναστάση Γκίκα ( Διδάκτορας Πολιτικών Επιστημών ) .
Ομιλία του Πέτρου Μηλιαράκη ( Νομικός ).
Ομιλία του Γιώργου Λουκά, Προέδρου του «Συνδέσμου Δημοκρατικών Αντιστασιακών Λευκωσίας» με θέμα: «Το πραξικόπημα στην Κύπρο τον Ιούλη του 1974»
8:30 μ.μ. Παρεμβάσεις (πεντάλεπτες).
9:00 μ.μ. Κλείσιμο - Τέλος εκδήλωσης.

=======================

Στις 11:30 το Πρωί της 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ο «Σ.Φ.Ε.Α. 1967-1974» διοργανώνει εκδήλωση με κατάθεση στεφανιών στην προτομή του ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ στο πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ.

 

Αθήνα,   14  Απρίλη   2015

Προς

√ Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

a√ Τον Πρόεδρο της Βουλής.

√ Τα κόμματα της Βουλής

(ΣΥ.ΡΙΖ.Α., Ν.Δ., ΤοΠοτάμι, Κ.Κ.Ε., ΠΑ.ΣΟ.Κ., ΑΝ.ΕΛ.)

√ Τις Νεολαίες των Κομμάτων.

√ Τους Συνδικαλιστικούς και Μαζικούς Φορείς.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Το   Δ.Σ.  του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΥΛΑΚΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΩΝ 1967-1974»,

στο πλαίσιο των καθιερωμένων εκδηλώσεων μνήμης, για την 48η  επέτειο από την επιβολή της δικτατορίας της  21ης Απριλίου 1967,

σας καλεί στην εκδήλωση που διοργανώνει

την ΤΡΙΤΗ,  21 Απρίλη 2015 στις 11,30  π.μ.

στο  μνημειακό- ιστορικό χώρο του πρώην στρατοπέδου «Ε.ΑΤ.-Ε.Σ.Α.»,

στο Πάρκο Ελευθερίας.

Πρόγραμμα της εκδήλωσης :

• Σύντομος χαιρετισμός  εκπροσώπου του Δ.Σ. του  «Σ.Φ.Ε.Α. 1967-1974».

• Κατάθεση στεφάνων   στην προτομή του Σπύρου Μουστακλή.

• Ξενάγηση στους χώρους του πρώην ΕΑΤ - ΕΣΑ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του «Σ.Φ.Ε.Α. 1967-1974»

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ                                          ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ

 

111ο Presidium Meeting του EUROMIL στην Αθήνα.

 2015-04-17-0-111PrsidiumAthens

 Όλοι οι Ευρωπαίοι στρατιωτικοί που ασχολούνται με την εκπροσώπηση των συναδέλφων τους και δεκδικούν τα εργασιακά δικαιώματά τους βρίσκονται σήμερα στην Αθήνα για την συνεδρίαση των των εθνικών εκπροσώπων του ευρωπαϊκού οργανισμού στρατιωτικών οργανώσεων (EUROMIL). Σε μία περίοδο εξαιρετικά δύσκολη για όλους τους στρατιωτικούς και ειδικά τους Έλληνες η συνεδρίαση του Euromil στην Αθήνα είναι σημαντική.

   Στη σκιά της Ακρόπολης η υποδοχή των αντιπροσωπειών των συνδέσμων και ενώσεων του EUROMIL.
   Περισσότεροι από 80 εκπρόσωποι οργανώσεων του EUROMIL βρέθηκαν χθες 16/4/2015, στο φιλόξενο χώρο του ξενοδοχείου TITANIA στο κέντρο της Αθήνας.
   Ο Πρόεδρος του EUROMIL κ. Emmanuel Jacob ο οποίος είχε αφηχθεί από την προηγούμενη, χθες το πρωί και μετά από πρωτοβουλία της ΑΝΕΑΕΔ, είχε συνάντηση με τον ΥΦΕΘΑ κ Νίκο Τόσκα.
   Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τα οργανωμένα σωματεία των στρατιωτικών, (εν ενεργεία και αποστρατεία), καθώς και ειδικά θέματα που αφορούν τη γενικότερη δραστηριότητα του EUROMIL στην περιοχή μας, αλλά και στην Ευρώπη.
   Χθες το απόγευμα, μετά το τέλος της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του EUROMIL, ο Πρόεδρος καλωσόρισε τους αντιπροσώπους από όλη την Ευρώπη, στο Olive Garden του TITANIA στη θέα της Ακρόπολης.
   Η βραδιά έκλεισε με την παρουσίαση χορευτικής παράστασης, από το συγκρότημα «ΤΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ».
   Το καλό κλίμα που επικράτησε στις συζητήσεις μεταξύ των συναδέλφων των μελών χωρών του EUROMIL, μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε για μια ουσιαστική και συγχρόνως δημιουργική συνάντηση των εθνικών αντιπροσωπειών, για τις επόμενες δυο μέρες που θα διαρκέσει το Presidium Meeting.
Πηγή:ΑΝΕΑΕΔ

 

Τακτική συνεδρίαση του Euromil στην Αθήνα

 

   Στην Αθήνα, την 17 και 18 Απριλίου 2015, θα λάβει χώρα το 111 Presidium Meeting (συνεδρίαση των εθνικών εκπροσώπων) του ευρωπαϊκού οργανισμού στρατιωτικών οργανώσεων (EUROMIL). Θα παραστούν συνάδελφοι στρατιωτικοί, εν ενεργεία κυρίως αλλά και εν αποστρατεία, από 43 σωματεία ή ενώσεις, που προέρχονται από 28 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες.
   Η ΑΝΕΑΕΔ είναι αποφασισμένη να συμβάλει δραστικά και χρήσιμα, με τις μικρές της δυνάμεις, στην προβολή του διεκδικητικού και αγωνιστικού της πλαισίου και των δραστηριοτήτων της, προς όφελος όλων των συναδέλφων και της χώρας μας.
   Σύμφωνα με το επίσημο ετήσιο πλάνο του οργανισμού μερικές από τις παρεμβάσεις που προγραμματίζει να εκτελέσει, προκειμένου να συμβάλει σε λύσεις προβλημάτων που τον απασχολούν, είναι οι παρακάτω:
α. Η συνέχιση της συμμετοχής και των παρεμβάσεών της σε τομείς διαφόρων κοινωνικών διαλόγων σε ευρωπαϊκά και διεθνή φόρα.
β. Η νομική ενημέρωση των μελών του EUROMIL για τα κοινωνικά και επαγγελματικά δικαιώματα που τους αφορούν, προκειμένου να αποφεύγουν τον αποκλεισμό τους από τον κοινωνικό διάλογο στη χώρα τους, (π.χ. οδηγίες για το χρόνο εργασίας στις χώρες της ΕΕ).
γ. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ευρωβουλευτών που συμμετέχουν σε διάφορες επιτροπές στο ευρωκοινοβούλιο, όπως είναι π.χ. η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, για τις θέσεις και τα προβλήματα που απασχολούν τα μέλη του οργανισμού.
   Επίσης παρακολουθείται στενά η εφαρμογή της σύστασης CM / Rec (2010) 4, που εγκρίθηκε από το Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 24 Φεβρουαρίου 2010 (αφορά την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα μέλη των ενόπλων δυνάμεων).
   Το ίδιο στενά παρακολουθείται και η υλοποίηση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (αφορά την ελευθερία ίδρυσης και συμμετοχής σε σωματειακή δραστηριότητα των στρατιωτικών). Η παροχή δε κάθε υποστήριξης σε μέλη που έχουν ανάγκη της συνδρομής του οργανισμού για τα παραπάνω θέματα, είναι στις προτεραιότητές της.
   Για την επίτευξη των παραπάνω παρεμβάσεων ο EUROMIL θα επιδιώξει να θεσπίσει ένα οργανωμένο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης (EWS) και παρέμβασης. Θα επιδιώξει να αυξήσει την πιο αποτελεσματική υπεράσπιση μέσω συντονισμένης άσκηση πίεσης, δηλαδή τη σύνδεση της πίεσης σε εθνικό επίπεδο με την πίεση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οικοδομώντας παράλληλα συμμαχίες (π.χ. EUROCOP).
   Συγκεκριμένα, στην Αθήνα, τα μέλη του οργανισμού, εκτός από τα διαδικαστικά, θα ασχοληθούν με τρία θέματα.
   Το πρώτο, αφορά τις «αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (γαλλικές περιπτώσεις) και την καταγγελία που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων». .........Σχετική ενημέρωση......... http://www.aneaed.gr/arthra/arthra-melon/item/842-to-eyropaiko-dikastirio-dikaiose-toys-galloys-stratiotikoys.html
   Το δεύτερο, αφορά το «κοινωνικό ρυθμιστικό πλαίσιο ή νομοθεσία που ισχύει σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης στρατιωτικού κατά τη διάρκεια ή μετά από επιχείρηση ή αποστολή στο εξωτερικό»
   Το τρίτο, αφορά την εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας 89/391, της 12ης Ιουνίου 1989, για την εφαρμογή της υγιεινής και ασφάλειας στις ένοπλες δυνάμεις.
   Τέλος θα γίνει ανάπτυξη - συζήτηση του θέματος, «νέες γεωπολιτικές προκλήσεις ασφαλείας».
   Σημαντικό διαδικαστικό γεγονός της τακτικής αυτής συνεδρίασης θα είναι και η αποδοχή της αίτησης σύνδεσης, σαν μέλος παρατηρητής, της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (ΠΟΕΣ).
   Με τη ενεργή και διαρκή συμμετοχή της η ΑΝΕΑΕΔ στον EUROMIL, θέλει να επικοινωνήσει τα προβλήματα των Ελλήνων στρατιωτικών στο ευρύτερο ευρωπαϊκό επίπεδο, να γνωρίσει τα δικά τους και όλοι μαζί αλληλέγγυα να διεκδικήσουν μια αξιοπρεπή και ασφαλή ανθρώπινη ζωή.
   Ο στρατιωτικός πρέπει να αγωνίζεται κοινωνικά με τα ίδια δικαιώματα με αυτά των υπολοίπων πολιτών και αυτό είναι μια από τις βασικές αξίες του EUROMIL.
Ευθύμιος Γκιτέρσος
Μέλος ΑΝΕΑΕΔ