ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Νο   10/2019
ΘΕΜΑ:  Ενημερωτικό για τον  επανυπολογισμό των συντάξεων με το ν. 4387/2016 και την μη αναπροσαρμογή αυξητικά των συντάξεων (ν. 4575/2018)
Αγαπητές / Αγαπητοί Συνάδελφοι
1.     Όπως γνωρίζετε την 1η Οκτωβρίου αναρτήθηκαν τα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα πληρωμής σύνταξης του Ιανουαρίου 2019.
Σε αυτά φαίνεται :
·       Ο επανυπολογισμός της σύνταξης με βάση το ν. 4387/2016
·       Για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν την 12.5.2016 η προσωπική διαφορά που προκύπτει μετά από τον παραπάνω επανυπολογισμό.
2.     Αν και η  ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ είχε ζητήσει με ανακοίνωσή της, πριν από την έκδοση των μηνιαίων ενημερωτικών να εκδοθούν οι πράξεις αναπροσαρμογής των συντάξεων αλλά και ο Συνήγορος του Πολίτη είχε συστήσει στον ΕΦΚΑ με το υπ’ αριθ. πρωτ. 261704 /31031/24 Ιουνίου 2019 έγγραφό του, να εκδώσει εκτελεστές διοικητικές πράξεις του επανυπολογισμού των συντάξεων, φαίνεται ότι ο ΕΦΚΑ, δεν θα εκδώσει πράξεις αναπροσαρμογής της σύνταξης.
3.     Το ΙΙ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου παρόλο που με την υπ’ αριθ. 930/2019 απόφαση του έκρινε ότι η υπαγωγή των δημοσίων υπαλλήλων στον ΕΦΚΑ αντίκειται σε διατάξεις του Συντάγματος, παρέπεμψε την υπόθεση στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου για να κρίνει το θέμα.
4.     Το ΙΙΙ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπέβαλε αντίστοιχο προδικαστικό ερώτημα για τους στρατιωτικούς συνταξιούχους. ( Υπενθυμίζεται ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το αρμόδιο δικαστήριο για τους στρατιωτικούς συνταξιούχους)
5.      Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ’ αριθ. 1897/2019 απόφαση της κατήργησε τη δίκη της αίτησης των Ενώσεων Αποστράτων για την ακύρωση της υπουργικής απόφασης για τον επανυπολογισμό των συντάξεων με βάση τις διατάξεις των άρθρων 14 και 33 του Ν. 4387/2016
6.     Η καταβολή του χρηματικού ποσού  που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ των μηνιαίων συντάξεων που έλαβαν τα εν αποστρατεία στελέχη λόγω της εφαρμογής των διατάξεων των νόμων 4093/2012 και 4307/2014 και αυτών που δικαιούνταν να λάβουν μέχρι τον Μάιο του 2016,  σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας  με αριθ. 1125 έως 1128/2016 και με αριθ. 2192 έως 2196/2014, ρυθμίσθηκε με  τις διατάξεις του ν. 4575/2018 και την ΚΥΑ που εκδόθηκε για την εφαρμογή τους.
7.     Οι συντάξεις από τον Μάιο 2016 μέχρι και σήμερα, σε αντίθεση με όσα κρίθηκαν με τις παραπάνω αποφάσεις, δεν αναπροσαρμόσθηκαν και καταβάλλονται μειωμένες.
8.     Η ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ λαμβάνοντας υπόψη και την γνώμη νομικών γραφείων εκτιμά ότι τα εν αποστρατεία στελέχη θα πρέπει :
Ø  Να καταθέσουν το συντομότερο δυνατό ηλεκτρονικά (μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Φ.Κ.Α., επιλογή: ένσταση / αίτηση θεραπείας κατά του μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος πληρωμής κύριας σύνταξης, σύνδεσμος https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml) αίτηση με αίτημα την ακύρωση του επανυπολογισμού της σύνταξης.
Ø  Να καταθέσουν αίτηση με αίτημα την αναπροσαρμογή αυξητικά της σύνταξης με βάση τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας με αριθ. 1125 έως 1128/2016, στην οποία να συμπεριλαμβάνουν το παρακάτω κείμενο:
«Με βάση το ν. 4575/2018 μου χορηγήθηκε εφάπαξ χρηματικό ποσό κατόπιν των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) με αριθ. 1125 έως 1128/ 2016. Όμως, η  σύνταξή μου από τον Μάιο 2016 έως και σήμερα, δεν αναπροσαρμόσθηκε αυξητικά.
Περαιτέρω, με βάση το ν. 4387/2016 επανυπολογίσθηκε η σύνταξή μου, με συνέπεια να μειωθεί και να προκύψει προσωπική διαφορά ποσού …… ευρώ, χωρίς να προκύπτουν τα στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη (συντάξιμες αποδοχές, χρόνος ασφάλισης, ποσοστό αναπλήρωσης, μείωση λόγω ηλικίας κλπ.) για τον εν λόγω επανυπολογισμό της σύνταξής μου.
Επίσης, δεν προκύπτει η έκδοση ατομικής πράξης επανυπολογισμού, το όργανο που την εξέδωσε και ένδικο βοήθημα κατ’ αυτής.
Επειδή η μη αναπροσαρμογή αυξητικά της σύνταξής μου και ο επανυπολογισμός αυτής με βάση το ν. 4387/2016 αντίκεινται σε διατάξεις του Συντάγματος και στην ΕΣΔΑ, παρακαλώ όπως αναπροσαρμοσθεί αυξητικά σύμφωνα με τις παραπάνω  αποφάσεις του ΣτΕ και να ακυρωθεί ο επανυπολογισμός της σύνταξής μου που έλαβε χώρα με το ν. 4387/2016, καθώς και να μου επιστρέψετε τα παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά σύνταξης.».
Ø  Να ασκήσουν  έφεση ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου εντός του Δεκεμβρίου 2019 για την ακύρωση του επανυπολογισμού της σύνταξης, όπως αυτός προκύπτει από το μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης Ιανουαρίου 2019, και κατά της σιωπηρής απόρριψης του αιτήματος για την ακύρωση του επανυπολογισμού της σύνταξης που θα έχουν υποβάλει με την παραπάνω αίτηση.
Όσοι επιθυμούν να ασκήσουν έφεση, πρέπει να υποβάλουν το συντομότερο δυνατό την παραπάνω αίτηση, εκτυπώνοντάς την μαζί με αριθμό καταχώρησης. Αυτό θα χρειαστεί κατά την υποβολή της έφεσης.
Την διαδικασία άσκησης της παραπάνω έφεσης αναλαμβάνουν νομικά γραφεία, αφού τους δοθεί σχετική εντολή. 
9.     Ανεξάρτητα από τα παραπάνω η ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ :
·        Απαιτεί από την Κυβέρνηση να αποδεχθεί και να εφαρμόσει  πλήρως τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας  με αριθ. 1125 έως 1128/2016 και με αριθ. 2192 έως 2196/2014 και να αποκαταστήσει την άδικη μεταχείριση των εν αποστρατεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων   αναπροσαρμόζοντας τις συντάξεις από τον Μάιο 2016 μέχρι και σήμερα, ώστε να μην οδηγήσει με τη στάση της τους αποστράτους σε ατέρμονες και πολυδάπανους δικαστικούς αγώνες.
·        Καλεί τους συναδέλφους σε ετοιμότητα και εγρήγορση για τις όποιες επόμενες ενέργειες απαιτηθούν. 
Για την Ανεξάρτητη Ένωση Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων  (ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ)
                                                                                             Ο Πρόεδρος
 
                                                                                           Γιώργος Ροΐδης
   <-->   .doc   <-->   .pdf   <-->
 
 

sigjrr