ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Νο   9/2019
ΘΕΜΑ:  Άρση κρατήσεων ν.4093/2012 από τα Μετοχικά Ταμεία ( ΜΤΣ – ΜΤΝ- ΜΤΑ)
1. Τα Διοικητικά Συμβούλια των Μετοχικών Ταμείων και οι Διοικούσες Επιτροπές των ΕΚΟΕΝ από την 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι και τον Μάρτιο του 2013 προχώρησαν σε μειώσεις του ποσού των χορηγουμένων μερισμάτων και του ΕΚΟΕΜ καθώς και σε μια σειρά νέων μέτρων όπως στην αναστολή χορήγησης δανείων, στην καταβολή των μερισμάτων απολογιστικά, στην μείωση του βοηθήματος των πρώτων εξόδων πένθους κατά 50% κλπ. Για τις αποφάσεις αυτές χρησιμοποίησαν διάφορα αιτιολογικά όπως την οικονομική  κατάσταση τους την τελευταία τριετία ή την αναγκαιότητα να εξισορροπηθεί το ισοζύγιο χρηματοροών και να εξασφαλιστεί επαρκής ρευστότητα για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των μετόχων και μερισματούχων ( Η ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ υπενθυμίζει ότι οι απόστρατοι δεν είναι απλά μερισματούχοι αλλά μέτοχοι – μερισματούχοι), λόγω των ζημιών που προκλήθηκαν στα ταμεία από το PSI και της συνεχούς συρρίκνωσης των εσόδων τους ή τους αυστηρούς δημοσιονομικούς κανόνες και πρακτικές που είχαν  θεσμοθετηθεί και επέτασσαν  από την οικονομική χρήση έτους 2013 την ισοσκέλιση των προϋπολογισμών των ΝΠΔΔ και την ορθή, χωρίς αποκλίσεις, εκτέλεσή τους.
   Για όλες αυτές τις μειώσεις, που εννοείται ότι έγιναν με τις ευλογίες και επομένως με ευθύνη των κυβερνήσεων της εποχής, δεν εκδόθηκαν και φυσικά δεν κοινοποιήθηκαν ατομικές αποφάσεις αναπροσαρμογής προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να τις προσβάλουν.   
2. Κατόπιν εγκυκλίου του Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Πρόνοιας (Α.Π.Φ80000/οικ.28612/5798/5-12-2012), η οποία κοινοποιήθηκε από ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ για εφαρμογή στα Μετοχικά Ταμεία των Ε.Δ. (ως φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας ΥΠ.ΕΘ.Α. που εντάσσονται στον Κοινωνικό Προϋπολογισμό), επιβλήθηκαν  στα μερίσματα των μετοχικών ταμείων  και ΕΚΟΕΜ μειώσεις που αντιστοιχούν στην εφαρμογή του μέτρου των περικοπών στις συντάξεις (κύριες, επικουρικές και μερίσματα) που θεσπίστηκε από τις συνδυασμένες διατάξεις της υποπαρ. Β3, της παρ. Β, και της υποπαρ. ΙΑ.5, της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (φεκ Α’ 222).
 Ο υπολογισμός των ποσών των παραπάνω μειώσεων για τους δικαιούχους των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης διενεργήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου, από την «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» ( «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.») με βάση τα παρακάτω κλιμάκια καταβλητέων ποσών που αναφέρονται στο άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων άνω των 1.000,00 ευρώ (στο οποίο λαμβάνονται υπόψη και τα μερίσματα) από οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία:  
α. Ποσό σύνταξης ή αθροίσματος άνω των 1.000,01 ευρώ και έως 1.500,00 ευρώ μειώνεται στο σύνολο του ποσού κατά 5% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.000,01 ευρώ.
β. Ποσό σύνταξης ή αθροίσματος από 1.500,01 ευρώ έως 2.000,00 ευρώ μειώνεται στο σύνολο του ποσού κατά 10% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.425,01 ευρώ. 
γ. Ποσό σύνταξης ή αθροίσματος από 2.000,01 ευρώ έως 3.000,00 ευρώ μειώνεται κατά ποσοστό 15% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.800,01 ευρώ. 
δ. Ποσό σύνταξης ή συντάξεων από 3.000,00 ευρώ και άνω μειώνεται κατά ποσοστό 20% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 2.550,01 ευρώ. 
3. Η ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ από το 2014 συνεχώς, με έγγραφά, ανακοινώσεις και δελτία τύπου τόνιζε σε κάθε τόνο και με κάθε τρόπο ότι στόχος μας ήταν, είναι και θα είναι  η αποκατάσταση του συνόλου των αδικιών που έχουμε υποστεί, όπως το  σύνολο των άδικων περικοπών που επήλθαν και εξαΰλωσαν τις συντάξεις μας με τους μνημονιακούς  νόμους ( ν.3833/10, 3865/10, 4002/11, 4023/12, 4024/11 κλπ) και απαιτούσαμε :
   Κατ’ ελάχιστο τις άρσεις όλων των αδικιών και την εφαρμογή των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων όπως την εφαρμογή της απόφασης του ΣΤΕ για την αντισυνταγματικότητα των περικοπών των  συντάξεων που έγιναν με τον Ν.4093/12 και την αναπροσαρμογή των συνταξιοδοτικών πράξεων στο ύψος της σύνταξης του Ιουλίου 2012.
   Την κατάργηση των εγγράφων του Υπουργείου Εργασίας και της  Ελληνικής Στατιστικής Αρχής με τα οποία από το 2013 παράτυπα και χωρίς πραγματική νομική κάλυψη τα Μετοχικά Ταμεία και το ΕΚΟΕΜ έχουν ενταχθεί στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ως Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και της εγκυκλίου με την οποία έχει θεσπιστεί η αποστολή των στοιχείων του Μερίσματος και του ΕΚΟΕΜ στην ΗΔΙΚΑ.  
4. Δυστυχώς μέχρι και σήμερα :
•  ΟΙ συντάξεις από τον Μάιο 2016 μέχρι και σήμερα, σε αντίθεση με όσα κρίθηκαν με τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας  με αριθ.1125 έως 1128/2016 και με αριθ. 2192 έως 2196/2014, δεν αναπροσαρμόσθηκαν και καταβάλλονται μειωμένες.
•  Τα Μετοχικά Ταμεία παρά την ύπαρξη των παραπάνω αποφάσεων και του ν.4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου ) σύμφωνα με τον οποίο δεν υφίστανται πλέον κρατήσεις του ν.4093/12 στις συντάξεις, εξακολουθούν να κάνουν κρατήσεις, στα δε δίκαια αιτήματα των Συναδέλφων, για κατάργηση αυτής της μνημονιακής κράτησης απαντούν/ αναφέρουν ότι :
   . αυτές οι « μειώσεις ενεργούνται από την Η.Δ.Ι.Κ.Α Α.Ε κατ’ εφαρμογή του ν.4093/2012, που τελεί εν ισχύ.»
   . δεν έχει ληφθεί, αν και έχει υποβληθεί «αίτημα παροχής οδηγιών προς την εποπτεύουσα αρχή (ΥΠΕΘΑ)», καμία οδηγία περί μη εφαρμογής / αναστολής του ν.4093/2012 προκειμένου το θέμα να τύχει ομοιόμορφης αντιμετώπισης από τα Μετοχικά Ταμεία. 
5. Κατόπιν των παραπάνω η ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ καλεί :
Α. Τις Διοικήσεις των Μετοχικών Ταμείων να προχωρήσουν άμεσα σε όλες τις προβλεπόμενες και επιβαλλόμενες ενέργειες προκειμένου :
  (1) Να γίνει άμεση παύση των κρατήσεων του ν. 4093/2012 που έπρεπε να έχει γίνει από την δημοσίευση του ν.4387/2016.
  (2) Να επιστρέψουν σε όλους τους δικαιούχους συναδέλφους τα μη νομίμως παρακρατηθέντα ποσά από την δημοσίευση του ν.4387/2016.
Β. Τους αρμόδιους  Υπουργούς Οικονομικών,  Εθνικής Άμυνας  και Εργασίας  να προχωρήσουν άμεσα σε όλες τις προβλεπόμενες και επιβαλλόμενες ενέργειες προκειμένου :
 (1) Να αναπροσαρμοσθούν οι συντάξεις και τα μερίσματα από τον Μάιο 2016 μέχρι και σήμερα σύμφωνα με όσα κρίθηκαν με τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας  με αριθ. 1125 έως 1128/2016 και με αριθ. 2192 έως 2196/2014. 
 (2)  Να καταργηθούν τα έγγραφα του Υπουργείου Εργασίας και της  Ελληνικής Στατιστικής Αρχής με τα οποία από το 2013 παράτυπα και χωρίς πραγματική νομική κάλυψη τα Μετοχικά Ταμεία και το ΕΚΟΕΜ έχουν ενταχθεί στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ως Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης.
 (3) Να καταργηθεί η εγκύκλιος με την οποία έχει θεσπιστεί η αποστολή των στοιχείων του Μερίσματος και του ΕΚΟΕΜ στην ΗΔΙΚΑ.  
 (4) Να σταματήσουν άμεσα οι κρατήσεις του ν. 4093/2012 που έπρεπε να έχει γίνει από την δημοσίευση του ν.4387/2016.
 (5) Να επιστραφούν σε όλους τους δικαιούχους συναδέλφους όλα τα παρακρατηθέντα ποσά από την δημοσίευση του ν.4387/2016.
Γ. Τους συναδέλφους σε ετοιμότητα και εγρήγορση για τις όποιες επόμενες ενέργειες απαιτηθούν.  
Για την Ανεξάρτητη Ένωση Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων  (ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ)
                                                                                             Ο Πρόεδρος 
  
                                                                                           Γιώργος Ροΐδης
          <--> .doc   <-->   .pdf   <-->
 
 

sigjrr