1. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα γίνουν βραβεύσεις ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ μαθητών- σπουδαστών-φοιτητών- Απόφοιτων Στρατιωτικών Σχολών από ΓΕΝ και από ΕΑΑΝ
Προϋποθέσεις -Δικαιούχοι -Ύψος χρηματικών βραβείων.
2. Από το ΓΕΝ βραβεύονται :
α. Παιδιά Αποστράτων Αξιωματικών-Ανθυπασπιστών ΠΝ που είναι μαθητές Β' και Γ’ τάξεως δημοσίων ή Ιδιωτικών Λυκείων εσωτερικού (Ελληνικής Επικράτειας) ή των δύο τελευταίων ετών Μέσης Εκπαίδευσης σχολείων του εξωτερικού, Νήσου «Κ» και έχουν βαθμολογία «ΑΡΙΣΤΑ» (18,1-20).
β. Ο αριθμός των δικαιούχων καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Α/ΓΕΝ .
γ. Το ύψος χρηματικών βραβείων καθορίζεται από το ΓΕΝ.
δ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
• Αίτηση από γονέα ή κηδεμόνα σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα .
• Επίσημη βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος, στην οποία να φαίνεται ο χαρακτηρισμός «ΑΡΙΣΤΑ».
• Βεβαίωση, εάν ο έτερος των συζύγων εργάζεται από τον οικείο οργανισμό - υπηρεσία, ότι δεν καταβλήθηκε παρόμοιο βοήθημα, σε αντίθετη περίπτωση, συμπληρώνεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον σύζυγο ή την σύζυγο.
• Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως
ε. Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά να έχουν περιέλθει στην ΕΑΑΝ έως 25 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12:00, μετά από την ημερομηνία αυτή δεν θα παραλαμβάνονται αιτήσεις από την ΕΑΑΝ, για τις βραβεύσεις του ΓΕΝ.
στ. Τόπος και χρόνος βράβευσης θα καθορισθεί από ΓΕΝ και η ΕΑΑΝ θα το ανακοινώσει. Ουδεμία προσωπική ειδοποίηση θα γίνει στους ενδιαφερομένους από την ΕΑΑΝ.
3. Βραβεύονται από την ΕΑΑΝ:
α. Παιδιά Αποστράτων Αξιωματικών -Ανθυπασπιστών ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ. που είναι μαθητές Β’ και Γ’ Τάξεως δημοσίων ή Ιδιωτικών Λυκείων εσωτερικού (Ελληνικής Επικράτειας) ή των δύο τελευταίων ετών Μέσης Εκπαίδευσης σχολείων του εξωτερικού, Νήσου «Κ» και έχουν βαθμολογία «ΑΡΙΣΤΑ» (18,1-20) και να μην έχουν βραβευθεί από το ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ. ή άλλο φορέα.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά :
• Αίτηση από γονέα ή κηδεμόνα σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα .
• Επίσημη βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος, στην οποία να φαίνεται ο χαρακτηρισμός «ΑΡΙΣΤΑ».
• Βεβαίωση, εάν ο έτερος των συζύγων εργάζεται από τον οικείο οργανισμό - υπηρεσία, ότι δεν καταβλήθηκε παρόμοιο βοήθημα, σε αντίθετη περίπτωση, συμπληρώνεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον σύζυγο ή την σύζυγο.
• Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως
β. Απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ της Ημεδαπής και Αλλοδαπής παιδιά Αποστράτων Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών ΠΝ και ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ. μελών της ΕΑΑΝ.
γ. Απόφοιτοι παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών οι οποίοι να έχουν χαρακτηρισμό «ΑΡΙΣΤΑ», σύμφωνα με τον κανονισμό των Στρατιωτικών Σχολών τους.
δ. Οι πρωτεύσαντες απόφοιτοι της ΣΝΔ και ΣΜΥΝ κατά το έτος 2019, κατ’ εξαίρεση & ανεξάρτητα αν πληρούν τις προϋποθέσεις 3ε(1) .
ε. Για την θεμελίωση δικαιώματος της σχετικής βράβευσης των υποπαρ. 3(β)(γ)(δ), θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις :
• Να είναι τέκνα των οποίων ο ένας εκ των δύο γονέων να έχει την ιδιότητα του Αποστράτου Αξιωματικού ή Ανθυπασπιστή ΠΝ ή ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ. που να είναι Μέλος της ΕΑΑΝ.
• Οι βραβευόμενοι να μην έχουν υπερβεί το 25° έτος της ηλικίας των.
• Να έχουν αποφοιτήσει το 2019 με χαρακτηρισμό «Άριστα» και να ανήκουν σε μία εκ των ανωτέρω κατηγοριών υποπαρ. 3(β)(γ)(δ).
στ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
• Αίτηση από γονέα ή κηδεμόνα.
• Επίσημη βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος, στην οποία να φαίνεται ο χαρακτηρισμός «ΑΡΙΣΤΑ».
• Βεβαίωση, εάν ο έτερος των συζύγων εργάζεται από τον οικείο οργανισμό - υπηρεσία, ότι δεν καταβλήθηκε παρόμοιο βοήθημα, σε αντίθετη περίπτωση, συμπληρώνεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον σύζυγο ή την σύζυγο.
• Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως
• Μεταφρασμένη επίσημη βεβαίωση του τίτλου σπουδών για τους απόφοιτους αλλοδαπών πανεπιστημίων.
4. Τα βραβεία που θα δοθούν στους βραβευόμενους από την ΕΑΑΝ παραγράφου 3 θα καθορισθούν με νεότερη απόφαση του ΔΣ/ΕΑΑΝ .
5. Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των βραβευόμενων από την ΕΑΑΝ να έχουν περιέλθει στην ΕΑΑΝ έως 2 Δεκεμβρίου 2019. Η βράβευση θα γίνει στην κοπή της βασιλόπιτας ΕΑΑΝ στις 19 Ιανουάριου 2020 στο ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (Βασιλίσσης Σοφίας και Ριζάρη) στην Αθήνα. Ουδεμία προσωπική ειδοποίηση θα γίνει στους ενδιαφερομένους από την ΕΑΑΝ.
Πηγή: eaan.gr
 
 

sigjrr