ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΕ΄ – ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄

ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

………………………….

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις  Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων  του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις …

…………………………..

Άρθρο 19

Ίδρυση Ενιαίου Ταμείου Εθνικής Άμυνας (Ε.Τ.Ε.Α.)

1. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Ταμείο Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.), η αυτοτελής  δημόσια υπηρεσία Ταμείο Εθνικού Στόλου (Τ.Ε.Σ.) και το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Ταμείο Αεροπορικής Άμυνας (Τ.Α.Α.), που συνεστήθησαν µε τους νόμους 4407/1929 (Α΄ 316), το νόμο ΒΨΟΔ΄ όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 4944/1931 (Α΄ 107) και το ν.δ. 3960/1959 (Α΄ 153) αντίστοιχα και εποπτεύονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, καταργούνται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα και αυτοτελής δημόσια υπηρεσία και συγχωνεύονται σε ένα νέο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποίο συνιστάται µε τον παρόντα νόμο, µε την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Εθνικής Άμυνας (Ε.Τ.Ε.Α.), εφεξής αναφερόμενο ως «Ταμείο».

2. Το Ταμείο έχει έδρα την Αθήνα, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, µε πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και τελεί  υπό την εποπτεία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (µέσω του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας).

3. Ο νέος φορέας εκπληρώνει εφεξής  τους σκοπούς των συγχωνευόμενων φορέων, αποβλέποντας στη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του για την ενίσχυση και υποστήριξη του έργου των Ενόπλων Δυνάμεων στο πλαίσιο της αμυντικής οργάνωσης και ενίσχυσης της χώρας.

 4. Σκοπός του Ταμείου είναι ιδίως:

α. Η προμήθεια υλικών επιστρατεύσεως.

β. Η κατασκευή και ανακαίνιση στρατιωτικών κτιρίων.

γ. Η κατασκευή οχυρών.

δ. Η συμπλήρωση των ναυτικών δυνάμεων του κράτους.

ε. Η αντιμετώπιση των αναγκών της Πολεμικής Αεροπορίας στο πλαίσιο της αεροπορικής Άμυνας της χώρας.

5. Περιουσία του Ταμείου αποτελούν:

α. Τα υφιστάμενα κατά το χρόνο έκδοσης του παρόντος νόμου περιουσιακά στοιχεία των Τ.ΕΘ.Α.-Τ.Ε.Σ.- Τ.Α.Α., καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία που θα αποκτηθούν από αυτό.

β. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας των καταργούμενων Ταμείων, περιέρχονται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στο ΕΤΕΑ, µε την επιφύλαξη των διατάξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών. Η ως άνω µμεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων στο ΕΤΕΑ και κάθε άλλη πράξη που συνδέεται µε αυτήν απαλλάσσεται από κάθε φόρο, εισφορά ή τέλος, καθώς και δικαιώματα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή και οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, των παγίων και αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ αμίσθων και εμμίσθων υποθηκοφυλάκων ή κτηματολογικών γραφείων, µε την επιφύλαξη του άρθρου 54Α του ν.4174/2013 περί των υποχρεώσεων τρίτων για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). Το ΕΤΕΑ έχει στο εξής την αποκλειστική χρήση και διαχείριση  των περιουσιακών στοιχείων των καταργούμενων φορέων, αλλά και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του αρχείου τους.

γ. Το Ταμείο αναλαμβάνει την πιστή και ακριβή εκτέλεση της βούλησης των διαθετών και δωρητών µε την ο- ποία διατέθηκαν περιουσιακά στοιχεία δια κληρονομίας, κληροδοσίας ή δωρεάς, υπέρ Τ.ΕΘ.Α., Τ.Ε.Σ., Τ.Α.Α..

δ. Οι πόροι του Ταμείου προέρχονται από τη διαχείριση της περιουσίας του, καθώς και από το σύνολο των πόρων των καταργούμενων φορέων, όπως αυτοί περιγράφονται στους ιδρυτικούς τους νόμους.

6. Το προσωπικό που υπηρετεί στους φορείς, που καταργούνται  και συγχωνεύονται,  καθίσταται αυτοδίκαια προσωπικό του νέου φορέα, στον οποίο εφεξής  θα υπάγεται και παρέχει τις υπηρεσίες του µε την ίδια σχέση εργασίας. Για την αυτοδίκαιη αυτή µμεταφορά εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του αρμοδίου οργάνου διοίκησης.

7. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται  το αργότερο εντός ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, εγκρίνεται ο Οργανισμός Λειτουργίας του Ενιαίου Ταμείου Εθνικής Άμυνας, µε τον ο- ποίο καθορίζεται  η έκταση της εποπτείας από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, η σύνθεση και ο τρόπος συγκρότησης του διοικητικού συμβουλίου και των λοιπών οργάνων διοίκησης, η οργάνωση και διάρθρωση των υπηρεσιών του, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, η υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού και τα θέματα οικονομικής διαχείρισης, προϋπολογισμού και περιουσίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

8. Μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος νόμου Οργανισμού Λειτουργίας του Ταμείου, τα υφιστάμενα Ταμεία  (Τ.ΕΘ.Α., Τ.Ε.Σ., Τ.Α.Α.) εξακολουθούν  να λειτουργούν, σύμφωνα µε τις διατάξεις  που τα διέπουν και το προσωπικό τους εξακολουθεί  να παρέχει τις υπηρεσίες του σε αυτά.

9. Μετά τη λήξη της προβλεπόμενης από το π.δ. 96/

2000 (Α΄ 79) διάρκειας λειτουργίας της Υπηρεσίας Αξιοποίησης και Μετεγκατάστασης Στρατοπέδων, το Ταμείο θα ασκεί τις προβλεπόμενες από το άρθρο 2 του ν 2745/1999 (Α΄224) αρμοδιότητες.

10. Από τη θέση σε ισχύ του Κανονισμού Λειτουργίας του Ενιαίου Ταμείου Εθνικής Άμυνας καταργούνται:

α. Ο ν. 4407/1929 «Περί συστάσεως του Ταμείου Εθνικής Άμυνας» (Α΄ 316).

β. Ο ν. 4944/1931 «Περί Ταμείου  Εθνικού Στόλου» (Α΄337).

γ. Το ν.δ. 3960/1959 ¨Περί Ταμείου Αεροπορικής Άμυνας» (Α΄153).

 

Download