Σας γνωρίζουμε ότι εφαρμόζονται αναλόγως και στους στρατιωτικούς (πλην των στρατευσίμων), οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, οι οποίες αφορούν τόσο στη θέση των δημοσίων υπαλλήλων σε αργία (αυτοδίκαια ή δυνητική) και την επιβολή σ’ αυτούς   του μέτρου της αναστολής άσκησης των καθηκόντων τους, όσο στις συνέπειες, που οι καταστάσεις αυτές συνεπάγονται.

 

 

Download