ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

               

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΝΑΥΤΙΚΟΥ

                  Ν. Π. Δ. Δ.

Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού

Πλατεία Κλαυθμώνος – 105 61 Αθήνα

Τηλ.: 210 33 10 430 –210  33 10 431 – FAX: 210 33 10 429

 

 

                                                             Αθήνα 16-10-12

 

Αριθμ. Πρωτ: 863

 

 

ΠΡΟΣ : Ταξίαρχο Δ.Χατζή της ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ

 

ΚΟΙΝ  : ΥΦΕΘΑ κο Π.Καράμπελα

              ΥΦΕΘΑ κο Δ.Ελευσινιώτη

              Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Μ.Κωσταράκο

              Α/ΓΕΝ Αντιναύαρχο Κ.Χρηστίδη Π.Ν.

              Α/Λ.Σ.-ΑΚΤ Αντιναύαρχο Μπαντιά Λ.Σ.

             Πρόεδρο Μ.Τ.Ν.

             Ε.Α.Α.Σ

             Ε.Α.Α.Α.

            

ΘΕΜΑ : Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού

 

ΣΧΕΤ : α.-ΣΓ ΥΦΕΘΑ κου Π.ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ Φ 900/59/196283 από 19-09-12

 

 

1.-Στη συνέχεια του σχετ.(α) και των προφορικών οδηγιών του ΥΦΕΘΑ κου Π.Καράμπελα , με την οποία ζήτησε απόψεις των Ενώσεων Αποστράτων επί του θέματος , σας διαβιβάζουμε με την παρούσα τις απόψεις/προτάσεις των Οργανώσεων των αποστράτων που προσυπογράφουν την παρούσα , για να ληφθούν υπόψη στην μελέτη την οποία πρόκειται να εκπονήσετε

 

2.-ΓΕΝΙΚΑ

α.-Το ΜΤΝ ενώ ήταν ένα βιώσιμο Ταμείο , μετά το P.S.I. κατήντησε προβληματικό με αποτέλεσμα μέχρι τώρα εντός του 2012 να έχει μειώσει το μέρισμα των αποστράτων κατά 39% και το ΕΚΟΕΜΝ κατά 39%. Επιπρόσθετα το μέρισμα μειώθηκε το 2012 κατά άλλα 16% λόγω μετατροπής του από προκαταβαλλόμενο σε δεδουλευμένο .

β.-Με τα σημερινά δεδομένα προβλέπεται περαιτέρω μείωση , λόγω της οικονομικής δυσπραγίας που πλήττει το Ταμείο. Η δυσπραγία αυτή οφείλεται αφενός μεν στην υποχρηματοδότηση του που περιλαμβάνει και τις συνέπειες του PSI (μείωση εισφορών εν ενεργεία , απώλεια τόκων , απώλεια ενοικίων από κτίρια ιδιοκτησίας του , μείωση κοινωνικών εισφορών ),  αφετέρου δε στην αύξηση των εξόδων του , λόγω μεγάλου αριθμού αποστρατειών  τα τελευταία χρόνια.

γ.-Το Μ.Τ.Ν. , όπως άλλωστε και τα άλλα δύο Μ.Τ. δεν είναι Επικουρικό Ταμείο , γιατί ουδέποτε χρηματοδοτήθηκε από τον κρατικό προυπολογισμό και παρέχει μερισματικά εισοδήματα στους αποστράτους και όχι επικουρικές συντάξεις. Επομένως δεν θα πρέπει να γίνει από την ηγεσία του ΥΠΕΘΑ δεκτή η σχετική γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.

δ.-Αναφορικά με την ενοποίηση των τριών Μ.Τ. αυτή θα πρέπει να γίνει μόνο υπό τις κατωτέρω προυποθέσεις :

(1).-Δημιουργία ενιαίου θεσμικού και λειτουργικού πλαισίου και κυρίως θεσμοθέτηση ίδιων ακριβώς υποχρεώσεων και κρατήσεων για όλους τους μετόχους-μερισματούχους.

(2).-Στα ανωτέρω πλαίσια θα πρέπει να επιλυθεί και το θέμα της απονομής από το Μ.Τ.Ν. διαφορετικών μερισμάτων στους προ του 2000 και 2002 μερισματούχους σε εφαρμογή των νόμων 2838/2000 και 3016/2002  και αυτή να καταστεί ενιαία και υπό ίσους όρους για όλους τους μερισματούχους.

(3).-Εξυγίανση του Μ.Τ.Σ. και στην συνέχεια εξασφάλιση της βιωσιμότητας των τριών Μ.Τ.

(4).-Μη μεταβολή επί τα χείρω της παρούσας βιωσιμότητας και των παροχών των Μ.Τ.Ν. και Μ.Τ.Α.

(5).-Αντιπροσωπευτική και ισόρροπη εκπροσώπιση στο Δ.Σ. του ενιαίου Μ.Τ.

(6).-Διατήρηση της οικονομικής διαχείρισης και αυτοτέλειας της κινητής και ακίνητης περιουσίας των τριών Μ.Τ. και των Ειδικών Λογαριασμών αυτών , για  χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί.

ε,-Θα πρέπει να επαναληφθεί το συντομότερο η απογραφή των μερισματούχων του Μ.Τ.Ν. , ώστε να υπάρχει μία επικαιροποιημένη εικόνα.

3.-Δεν επεκτεινόμεθα περαιτέρω στα οικονομικά μεγέθη , γιατί αυτά θα σας τα παρέξει το Μ.Τ.Ν.

4.-ΔΙΟΙΚΗΣΗ

α.-Η παρούσα κατανομή των θέσεων του Δ.Σ. είναι δίκαιη , γιατί σε αυτήν υπάρχουν τρεις απόστρατοι (ο Πρόεδρος του ΜΤΝ και δύο μέλη της ΕΑΑΝ ,  εκ των οποίων ο ένας του Λ.Σ. ) τρεις εν ενεργεία και ένας Διευθυντής του ΥΠ.ΟΙΚ. Το μόνο θέμα που τίθεται υπό αμφισβήτηση είναι η επιλογή του Προέδρου , ο οποίος όπως είναι γνωστό ορίζεται από τον ΥΠΕΘΑ. Το δικαιότερο θα ήταν αυτός να επελέγετο με ψηφοφορία από τους αποστράτους και μάλιστα για οικονομία χρόνου και κόστους η εκλογή αυτή θα μπορεί να γίνεται παράλληλα με τις ανά τριετία αρχαιρεσίες της ΕΑΑΝ. Για τους άλλους δύο αποστράτους δεν τίθεται θέμα , γιατί αυτοί προτείνονται από την ΕΑΑΝ

5.-ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ Μ.Τ.Ν.

α.-Για να μιλήσουμε για βιωσιμότητα του Μ.Τ.Ν. προυπόθεση είναι η αποκατάσταση των απωλειών λόγω P.S.I. Χωρίς να γίνει αυτό το Ταμείο θα χρεωκοπήσει μη δυνάμενο ούτε ικανοποιητικά μερίσματα να δώσει στους νυν μερισματούχους (απόστρατοι) , αλλά ούτε μελλοντικά μερίσματα στους νυν μετόχους (εν ενεργεία).

β.-Τα αποθεματικά του Μ.Τ.Ν. διαμορφώθηκαν ως ακολούθως , σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα που του έστειλε η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ ):

(1).-Την 09-03-2012 (προ P.S.I.) το σύνολο των κεφαλαίων του ως άνω Ταμείου ανερχόταν στα ακόλουθα ποσά :

(α).-Μέρισμα Μ.Τ.Ν.                                                             30.689.800,99 Ε

(β).-Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. του Μ.Τ.Ν.                                               60.595.062,44 Ε

(γ).-Νοσηλευτικό Ιδρυμα Ναυτικού (Ν.Ι.Ν.)                            9.103.642,87 Ε

(2).-Την 12-03-2012 , μετά την ολοκλήρωση του P.S.I. η ονομαστική αξία του ενεργητικού του ως άνω Ταμείου  διεμορφώθη στα ακόλουθα ποσά :

(α).-Μέρισμα Μ.Τ.Ν.                                    17.549.856,44 Ε (μείωση 42,81%)

(β).-Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. του Μ.Τ.Ν.                      34.651.076,66 Ε (μείωση 42,81%)

(γ).-Νοσηλευτικό Ιδρυμα Ναυτικού (Ν.Ι.Ν.)   5.205.886,66 Ε (μείωση 42,81%)

(3).-Την 12-03-2012 η τρέχουσα αξία του ενεργητικού των αποθεματικών του ως άνω Ταμείου ήταν :

(α).-Μέρισμα του Μ.Τ.Ν.                               9.385.139,09 Ε (μείωση 69,42%)

(β).-Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. του Μ.Τ.Ν.                     18.530.360,78 Ε (μείωση 69,42%)

(γ).-Νοσηλευτικό Ιδρυμα Ναυτικού (Ν.Ι.Ν.)  2.783.952,68 Ε (μείωση 69,42%)

γ.-Διευκρινίζεται οτι το Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. είναι ειδικός διανεμητικός λογαριασμός ενισχυτικός του μερίσματος , ο οποίος συστάθηκε πρόσφατα και διανέμει κυρίως τις εισφορές των μετεχόντων σε αυτό (εν ενεργεία και αποστρατεία στελέχη του Π.Ν. και του Λ.Σ.-ΕΛΛ.ΑΚΤ) , χωρίς την επιβάρυνση του κρατικού Π/Υ. Επίσης οτι η εισφορά του εν ενεργεία και αποστρατεία προσωπικού του Π.Ν. και του Λ.Σ.-ΕΛΛ.ΑΚΤ   υπέρ του Ν.Ι.Ν. που είναι τα αποκλειστικά  έσοδά του , χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό Π/Υ , αφορά την κατασκευή/συντήρηση/εξοπλισμό του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (Ν.Ν.Α.) και παρακρατείται ανελλιπώς από το έτος 1947.

δ.-Από τα ανωτέρω προκύπτει οτι η ονομαστική αξία των αποθεματικών η οποία όμως ανάγεται σε βάθος χρόνου ,  λόγω της εκ νέου επένδυσης τους σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου ευρίσκεται στο 57,19% της αρχικής τους αξίας , ενώ η τρέχουσα αξία τους που στην ουσία είναι το ποσόν το οποίο μπορεί να εκταμιευθεί στο εγγύς μέλλον ευρίσκεται στο 30,58% της αρχικής.

ε.-Από την κατάσταση , όπως αυτή διαμορφώθηκε , προκύπτει οτι το Μ.Τ.Ν. . έχει την μεγαλύτερη απώλεια σε χρήμα , συγκριτικά και με τα αντίστοιχα του Σ.Ξ. και της Π.Α.,  γιατί πολύ απλά το Ταμείο μας φρόντιζε αντί να μοιράζει χρήματα να τα φυλάττει για τις επερχόμενες γενεές.

στ.-Κατόπιν των ανωτέρω  , θα πρέπει να γίνει αναπλήρωση των απωλεσθέντων κεφαλαίων του Μ.Τ.Ν. με τους ακολούθους τρόπους , εκ των οποίων ορισμένοι είναι άμεσης απόδοσης και ορισμένοι θα αποδώσουν σε βάθος χρόνου :

(1).-Αναπλήρωση από τον κρατικό προυπολογισμό , όπως επίμονα ζητούν και άλλα Ταμεία και Ν.Π.Δ.Δ. , τα οποία έχασαν χρήματα των Μελών τους ή χρήματα του κρατικού Π/Υ που ήταν κατατεθειμένα στην ΤτΕ.

(2).-Εξαίρεση του Μ.Τ.Ν. από την υποχρέωση ισοσκελισμένου προυπολογισμού για το τρέχον και το επόμενο έτος , γιατί με την απομείωση των κεφαλαίων του το Ταμείο χάνει έσοδα από τόκους.

(3)-Απόδοση στο Μ.Τ.Ν. ολοκλήρου του ποσού που πληρώνουν οι εν ενεργεία υπέρ της ανεργείας  ( ολόκληρο το 3% των αποδοχών που πληρώνουν  έναντι του 1% που πηγαίνει στο Μ.Τ.Ν. τώρα ) , γιατί οι εν ενεργεία ουδεμία ωφέλεια έχουν από το εν λόγω μέτρο (παράγραφος 2α του άρθρου 38 του Ν. 3986/11).

(4).-Απόδοση του συνόλου ή ενός μεγάλου ποσοστού της κράτησης υπέρ της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) που πληρώνουν οι απόστρατοι , στο Μ.Τ.Ν .

(5).-Απαλλαγή από την καταβολή Φόρου Εισοδήματος από το Μ.Τ.Ν. ( είναι περίπου 800.000,00Ε το έτος ) , μέχρι την ολοκλήρωση του συμψηφισμού με τα απωλεσθέντα κεφάλαια.

(6).-Αναβολή της δημιουργίας του ενιαίου για τους τρεις Κλάδους των Ε.Δ. Ταμείου στο οποίο θα εισρέουν όλα τα έσοδα από τoυς λεγόμενους κοινωνικούς πόρους , το οποίο είναι υπό εξέταση και συνέχιση του σημερινού καθεστώτος της κατανομής των εσόδων του κάθε Οπλου σε κάθε Οπλο ,  γιατί το Μ.Τ.Ν. έχει υποστεί μεγαλύτερη ζημιά  έναντι των άλλων δύο Κλάδων των Ε.Δ.

(7).-Αποδέσμευση  του Μ.Τ.Ν. από την υποχρέωση κατάθεσης των εισπράξεών του στη Τράπεζα της Ελλάδος , γιατί ουδεμία πλέον εμπιστοσύνη έχουμε στην διαχείριση των δικών μας χρημάτων από την ΤτΕ.

(8).-Πώληση στο Μ.Τ.Ν. χωρίς καταβολή του τιμήματος , ακινήτων που ανήκουν στο Δημόσιο , ναυτικού κατ αρχήν ενδιαφέροντος και ιστορίας  , μέχρι του ποσού που έχει απωλεσθεί , ώστε αυτά να  αξιοποιηθούν επ ωφελεία των εν ενεργεία και αποστρατεία στελεχών του Π.Ν. και του Λ.Σ-ΕΛΛ.ΑΚΤ. Ως παράδειγμα θα μπορούσαν  να προταθούν τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις  του Κ.Ε./ΠΟΡΟΣ , της Ν.Δ.Β.Ε. ,  της Δ.Δ.Μ.Ν. στην Πλατεία Κλαυθμώνος και της Σ.Ν.Δ. , τα οποία εποφθαλμιούν με πολλές πιθανότητες να τα αποκτήσουν άνευ τιμήματος διάφοροι Δήμοι , όπως και κτίρια του Λ.Σ.-ΕΛΛ.ΑΚΤ.

(9).-Αδεια εγκατάστασης φωτοβολταικών εγκαταστάσεων σε στρατόπεδα του Π.Ν. χωρίς την καταβολή των ειδικών τελών , φόρων κ.λ.π., των οποίων τα έσοδα θα οδεύουν στο Μ.Τ.Ν.

ζ.-Θα πρέπει να δωθεί η δυνατότητα στην ΕΑΑΝ να ενισχύει το Μ.Τ.Ν. με πόρους από το αποθεματικό της , κατά την κρίση της , με απόφαση του ΔΣ/ΕΑΑΝ.

η.-Ως λύση ανάγκης και για ενίσχυση του επιχειρήματος οτι τα Μετοχικά δεν είναι Επικουρικά , να εξετασθεί η σκοπιμότητα οι απόστρατοι να συνεχίσουν να εισφέρουν στο Μ.Τ.Ν. με ποσό το οποίο μπορεί να συμφωνηθεί.

6.  Ειδικά, ζητάμε την αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστη το ΜΤΝ λόγω του PSI  για τους ειδικούς λογαριασμούς των ΕΚΟΕΜ, ΕΛΟΑ, ΒΟΕΑ και ΝΙΝ, οι οποίοι δεν αφορούν σε ΝΠΔΔ και Ασφαλιστικά Ταμεία και κατά συνέπεια δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του Νόμου 2469 του 1997 για ένταξη των διαθεσίμων τους στο Κοινό Κεφάλαιο των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων (Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ.), το οποίο διαχειρίζεται η ΤτΕ και το οποίο «κουρεύτηκε».

 

 

                                      ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ

Για την Ε.Α.Α.Ν. ο Πρόεδρος Αντιναύαρχος ε.α. Σ.Περβαινάς Π.Ν.

Για τον Σ.Α./ΣΝΔ ο Πρόεδρος Αντιναύαρχος ε.α. Ξ.Μαυρογιάννης Π.Ν.

Για τον Ε.Σ.Υ ο Πρόεδρος Υποναύαρχος ε.α. Ν.Γενοβέλης Π.Ν.

Για τον Ε.Σ.Ν.Α. ο Πρόεδρος Αντιναύαρχος ε.α. Γ.Μπεζεριάνος Π.Ν.

Για τον ΣΑ/ΣΜΥΝ ο Πρόεδρος Επικελευστής ε.α. Ε.Σφακτός Π.Ν.

Για τον ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ ο Πρόεδρος Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Ν.Βασιλείου Π.Ν.

Για την Ε.Α.Λ.Σ. ο Πρόεδρος Υποναύαρχος ε.α. Γ Καλαρώνης Λ.Σ.

 

 

Για την ακρίβεια

 

Αντιναύαρχος  Σ. ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ ΠΝ ε.α.

 Πρόεδρος ΕΑΑΝ

 

 

                                                                                                                                                                                               DOWNLOAD