ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Συνεδριάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΝ της 5ης -10-2012

Υπ’ Αριθ. 132

Αθήνα σήμερα Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του  Διοικητικού Συμβουλίου, Αντιναυάρχου ε. α. Σπ. Περβαινά Π.Ν., έγινε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της ΕΑΑΝ στην οδό Π. Π. Γερμανού-Αθήνα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί διαφόρων θεμάτων.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρέθη σε απαρτία. Άπαντες παρόντες.

3.- Μετά τη διαπίστωση αυτή, ο Πρόεδρος, Αντιναύαρχος ε. α. Σ. Περβαινάς Π.Ν., προέβη στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, που είχε κοινοποιηθεί στα μέλη 24 ώρες ενωρίτερα της ημερομηνίας συγκλήσεως του  Δ. Συμβουλίου.

4.- Μετά από διεξοδική συζήτηση ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

 

 

 

 ΘΕΜΑ 1ο

Επικύρωση πίνακος υποψηφιοτήτων για ανακήρυξη αιρετών Μελών του νέου _ιοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ) κατά τις αρχαιρεσίες της 25ης Νοεμβρίου 2012.

ΣΧΕΤ.: α) Ν.Δ. υπ΄ αριθμ. 1171/72  Περί Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων. Όπως ισχύει σήμερον μετά τις

επελθούσες τροποποιήσεις.

β) Π.Δ. υπ΄ αριθμ. 576/78 περί κυρώσεως Κανονισμού Οργανώσεως και Λειτουργίας Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού.

γ) Φ. 932/2/93/18-2-1993 (ΦΕΚ 216/Β/93 από 31 Μαρτίου 1993, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκρίσεις (1) Τροποποίηση κοινής αποφάσεως Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών με θέμα «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων που αφορούν στην εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ) και ΦΕΚ 472/Β/93 από 29 Ιουνίου 1993.

δ) Πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΝ υπ΄ αριθμ. 105 από 7-3-12 θέμα 8ο, ορισμός ημερομηνίας των αρχαιρεσιών ΕΑΑΝ της 25η-11-2012.

ε) Πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΝ υπ΄ αριθμ. 115 από 23-5-2012 θέμα 1ο Σύσταση Επιτροπής για τις αρχαιρεσίες ΕΑΑΝ στις 25 Νοεμβρίου 2012.

στ) Πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΝ υπ΄ αριθμ. 115 της 23-5-12 θέμα 2ο, Αρχαιρεσίες για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου ΕΑΑΝ (ΔΣ), λόγω λήξης της θητείας των Μελών του νυν Δ.Σ. την 1-3-2013.

1. Υπό του Προέδρου προσκομίσθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΑΝ οι υποβληθείσες αιτήσεις υποψηφιοτήτων μελών της ΕΑΑΝ που επιθυμούν την εκλογή τους για το νέο Δ.Σ. αυτής κατά τις αρχαιρεσίες που θα γίνουν στις 25 Νοεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα σχετικά.

2. Σε εφαρμογή του άρθρου 14 του Ν.1911/1990 (ΦΕΚ 166/Α/11-12-90) και της κοινής Υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Αμύνης και Οικονομικών (αρ. Φακ. 932/2/93/18-2-93 ΦΕΚ 216/Β/93 και 472/Β/93) που αφορά στην εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ).

3. Υποβάλλονται οι κάτωθι υποψηφιότητες κατά κατηγορία και αλφαβητική σειρά σύμφωνα με τις αιτήσεις τους.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ (1 ή 2 σταυροί)

(Ο πλειοψηφήσας εκλέγεται Πρόεδρος και ο δεύτερος Αντιπρόεδρος)

 

1) ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος Υποναύαρχος (Μ) ΠΝ ε.α.

2) ΓΕΡΟΥΚΗΣ Θεόδωρος Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α.

3) ΖΩΪΔΑΚΗΣ Αντώνιος Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α.

4) ΚΑΤΣΙΜΗΤΣΗΣ Νικόλαος Αντιναύαρχος (Ο) ΠΝ ε.α.

5) ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Παναγιώτης Υποναύαρχος (Μ) ΠΝ ε.α.

6) ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ Σπυρίδων Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α.

7) ΤΖΑΡΔΗΣ Εμμανούηλ Υποναύαρχος (ΥΦ) ΠΝ ε.α.

 

                                    ΜΕΛΗ

 

ΜΑΧΙΜΟΙ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ (1 ή 2 σταυροί)

 

1) ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης Αρχιπλοίαρχος (Δδ) ΠΝ ε.α.

2) ΞΥΤΣΑΣ Κωνσταντίνος Υποναύαρχος ΠΝ ε.α.

3) ΠΑΤΕΛΗΣ Βασίλειος Υποναύαρχος ΠΝ ε.α.

 

2) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΧΗΜΙΚΟΙ (1 σταυρός)

 

1) ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος Υποναύαρχος (Μ) ΠΝ ε.α.

1) ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Δημήτριος Υποναύαρχος (Μ) ΠΝ ε.α.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (1 σταυρός)

 

1) ΒΙΔΑΚΗΣ Ιωάννης Αρχιπλοίαρχος (Ο) ΠΝ ε.α.

2) ΚΑΤΣΙΜΗΤΣΗΣ Νικόλαος Αντιναύαρχος (Ο) ΠΝ ε.α.

3) ΚΟΛΟΒΟΣ Βασίλειος Πλοίαρχος (Ο) ΠΝ ε.α.

4) ΜΑΝΤΑΣ Δημήτριος Υποναύαρχος (Ο) ΠΝ ε.α.

5) ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ Νικόλαος Υποναύαρχος (Ο) ΠΝ ε.α.

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ (1 σταυρός)

 

1) ΓΡΙΒΑΣ Θεόδωρος Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) ΠΝ ε.α.

2) ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Κωνσταντίνος Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) ΠΝ ε.α.

3) ΤΖΑΡΔΗΣ Εμμανουήλ Υποναύαρχος (ΥΦ) ΠΝ ε.α.

 

ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ (1 σταυρός)

 

1) ΚΑΛΟΓΕΙΤΩΝ Παναγιώτης Υποναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.)

2) ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ Δημήτριος Υποναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.)

3) ΤΣΙΡΗΣ Άγγελος Πλοίαρχος Λ.Σ. (ε.α.)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (Ε) (πρώην ΠΥ-ΠΤ) (1 έως 3 σταυροί)

 

1) ΑΪΔΙΝΗΣ Χαράλαμπος Πλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.

2) ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Εμμανουήλ Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.

3) ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ Στυλιανός Σημαιοφόρος (Ε) ΠΝ ε.α.

4) ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γρηγόριος Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.

5) ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ Γεώργιος Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.

6) ΚΛΑΡΝΕΤΑΣ Νικόλαος Υποπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.

7) ΚΟΥΚΑΣ Γεώργιος Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.

8) ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ Κωνσταντίνος Σημαιοφόρος (Ε) ΠΝ ε.α.

9) ΠΑΠΑΔΑΣ Στέργιος Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.

10) ΣΤΑΜΑΤΗΣ Παναγιώτης Πλωτάρχης (Ε) ΠΝ ε.α.

11) ΤΑΤΣΗΣ Δημήτριος Υποπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.

12 ΤΖΙΚΑΚΗΣ Γεώργιος Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.

13) ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ Αναστάσιος Υποπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.

3. Το ΔΣ λαβών υπόψη τα σχετικά επικυρώνει και ανακηρύσσει ομόφωνα τους παραπάνω αναφερομένους, υποψηφίους για τις αρχαιρεσίες εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ΕΑΑΝ της 25η Νοεμβρίου 2012.

 

Ακριβές Απόσπασμα

Για την ακρίβεια της Αντιγραφής

 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Αντιπλοίαρχος ε.α. Γ. ΤΖΙΚΑΚΗΣ ΠΝ

 

 

κλικ για  ...............ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ                                                        ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ