Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

 

       1.    Στη συνέχεια του σχετικού (α) και της πρόσκλησης του ΥΦΕΘΑ κου Π. Καράμπελα, για την κατάθεση των απόψεων των Ενώσεων Αποστράτων, επί του θέματος, διαβιβάσαμε στον Πρόεδρο της επιτροπής που συστάθηκε για να εκπονήσει μελέτη για τα Μετοχικά Ταμεία (ΜΤ) Ταξίαρχο Δ. Χατζή της ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ, το σχετικό (β), το οποίο σας διαβιβάζουμε συνημμένα. Το αυτό δε έπραξε και η ΑΝΕΑΕΔ, με την κατάθεση αναλυτικού υπομνήματος την 28-9-2012.

       2.    Αντί όμως να λάβουμε γνώση της εν λόγω μελέτης, ως άμεσα ενδιαφερόμενοι, η οποία σημειωτέον έπρεπε να είχε περατωθεί εντός του Οκτωβρίου 2012, πληροφορηθήκαμε αιφνιδίως ότι η ΓΔΟΣΥ με έγγραφό της ζητάει από τα Γ.Ε. με προθεσμία ενός μηνός να προτείνουν τρόπο, διαδικασία και χρονοδιάγραμμα της ενοποίησης των τριών Μετοχικών Ταμείων και των Κλάδων Οικονομικής Ενίσχυσης σε ένα ενιαίο Μετοχικό Ταμείο , που υποδηλώνει σαφώς την απόφαση του ΥΠΕΘΑ για άμεση ενοποίηση των τριών ΜΤ.

       3.    Οι απόστρατοι, ως μερισματούχοι, είναι άμεσα ενδιαφερόμενοι για το μέλλον του ΜΤ τους, στην συγκεκριμένη περίπτωση του ΜΤΝ, γιατί κατέβαλαν τις εισφορές τους καθόλη την διάρκεια του εργασιακού τους βίου και επομένως θεωρούν οτι πρέπει να έχουν λόγο σε οποιαδήποτε αλλαγή αφορά στη δομή, λειτουργία και απόδοση του. Άλλωστε σκοπός των ΜΤ είναι η παροχή μερισματικών εισοδημάτων στους αποστράτους. Δεν παραβλέπουμε βέβαια και την αναγκαιότητα της βιωσιμότητας των ΜΤ, επ’ ωφελεία των επερχομένων γενεών αποστράτων, που ως εν ενεργεία σήμερα, καταβάλουν ανάλογες εισφορές, προσδοκώντας την απόδοσή τους.

       4.    Το ΜΤΝ  ενώ ήταν ένα νοικοκυρεμένο και βιώσιμο Ταμείο, μετά το P.S.I. κατάντησε προβληματικό. Συνολικά από το 2010, μέχρι και σήμερα το μέρισμα του ΜΤΝ έχει μειωθεί σωρευτικά κατά  57,5 % και το ΕΚΟΕΜΝ  κατά 60,5 %. Το ΜΤΝ “συνέβαλε“ στην σωτηρία της πατρίδας, με απώλεια του 69,42% του αποθεματικού του (70 περίπου εκ από τα 100 εκ που είχε) . Συνεπεία αυτού, που έγινε χωρίς καν να ερωτηθούμε δεν είμαστε διατεθειμένοι και δεν έχουμε δυνατότητα να συνεισφέρουμε σε άλλη “σωτηρία“, εν προκειμένω ΜΤΣ, η κατάσταση του οποίου οφείλεται και σε πράξεις – παραλείψεις των Διοικήσεών του.

       5.    Με τα σημερινά δεδομένα προβλέπεται περαιτέρω μείωση, λόγω της οικονομικής δυσπραγίας που πλήττει το ΜΤΝ. Η δυσπραγία αυτή οφείλεται αφενός στην υποχρηματοδότηση του, που περιλαμβάνει και τις συνέπειες του PSI (μείωση εισφορών εν ενεργεία, απώλεια τόκων, απώλεια ενοικίων από κτίρια ιδιοκτησίας του, μείωση κοινωνικών πόρων), αφετέρου δε στην αύξηση των αποστρατειών, που πυροδοτήθηκαν από τις νέες ασφαλιστικές ρυθμίσεις των στρατιωτικών και την ανασφάλεια της οικονομικής κρίσης.

       6.    Το Μ.Τ.Ν., όπως άλλωστε και τα άλλα δύο Μ.Τ. παρά την βίαιη ένταξη τους στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, με την οποία διαφωνούμε κάθετα, δεν είναι Επικουρικό Ταμείο, γιατί ουδέποτε χρηματοδοτήθηκε από τον κρατικό προϋπολογισμό, ούτε έλαβε ποτέ τις εργοδοτικές εισφορές που προβλέπονται από το ν. 2084/92 και παρέχει μη εγγυημένα μερισματικά εισοδήματα στους αποστράτους και όχι επικουρικές συντάξεις. Κατά συνέπεια, αντιτιθέμεθα σε οποιασδήποτε μορφής μη στέρεη και με κρυφή ατζέντα, αλλαγή νομικής υπόστασης των Μετοχικών Ταμείων, καθώς και σε οποιαδήποτε «διολίσθησή» τους στην προοπτική της επικουρικής ασφάλισης, τη στιγμή που είναι πλέον κοινό μυστικό ότι το Δημόσιο θα απαλλαγεί από τις «εργοδοτικές εισφορές» των επικουρικών Ταμείων.

       7.    Αναφορικά με την ενοποίηση των τριών Μ.Τ., δηλώνουμε απερίφραστα, ότι δεν αποδεχόμαστε οποιασδήποτε μορφής σκέψεις , συζητήσεις  ή κινήσεις στην κατεύθυνση της ως άνω ενοποίησης εάν δεν εξασφαλισθούν και υλοποιηθούν τα παρακάτω προαπαιτούμενα (προϋποθέσεις):

              α.    Θεσμοθέτηση, εξασφάλιση και διάθεση πρωτογενών πόρων και όχι προερχομένων από μειώσεις συντάξεων ή χρήσης άλλων λογιστικών τεχνασμάτων, (έχουν κατατεθεί επισήμως σχετικές προτάσεις τόσο από την ΕΑΑΝ όσο και την ΑΝΕΑΕΔ) για:

                     (1)  Την πλήρη εξόφληση των χρεών του ΜΤΣ, τα οποία εκτιμάται ότι είναι της τάξης των 200 εκατ. €.

                     (2)  Τη σταθεροποίηση όλων των Μετοχικών Ταμείων, ώστε, κατ’ ελάχιστο και αρχικά, να δύνανται να εξασφαλίσουν τα μερισματικά εισοδήματα της 31-12-2012.

                     (3)  Τη δημιουργία αποθεματικού, ικανού να καλύψει τις ταμειακές ανάγκες τουλάχιστον ενός έτους, για όλα τα Ταμεία.

              β.    Δημιουργία ενιαίου θεσμικού και λειτουργικού πλαισίου, που να προδιαγράφει σύγχρονους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, επ’ ωφελεία των μετόχων τους και να εξασφαλίζει:

                     (1)  Πλήρη εξομοίωση των «μερισματικών βαθμών» μεταξύ των αποστράτων των τριών Κλάδων των Ε.Δ., αλλά και των προερχομένων από το ΛΣ-ΕΛΛ.ΑΚΤ και την ΕΛΑΣ και απαλοιφή των υφισταμένων στρεβλών διαφοροποιήσεων, ανεξαρτήτως έτους αποστρατείας.

                     (2)  Πλήρη διαχωρισμό και οικονομική αυτοτέλεια του ΒΟΕΑ, ώστε να σταματήσει να τροφοδοτεί τα μερίσματα, εις βάρος των δικαιωμάτων των παιδιών μας και τη δημιουργία καταστάσεων αδυναμίας καταβολής τους, όπως αυτή που συνέβη στο ΜΤΣ.

                     (3)  Πλήρη εξίσωση των υποχρεώσεων, αλλά και δικαιωμάτων, ανά βαθμό - κλιμάκιο και έτη υπηρεσίας.

                     (4)  Εξασφάλιση κατά το δυνατόν αναλογικής συμμετοχής του ΛΣ-ΕΛΛ.ΑΚΤ και της ΕΛΑΣ σε κοινωνικούς πόρους, σύμφωνα με προτάσεις που επίσης έχουν κατατεθεί.

              γ.    Εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης βιωσιμότητας από ενιαία αρχή-φορέα με τις αυτές παραδοχές και προϋποθέσεις, για το κατά πόσον και πως θα είναι βιώσιμο ένα ενιαίο ΜΤ

              δ.    Στα πλαίσια αυτά τίθενται και τα κατωτέρω που θα πρέπει να εξετασθούν  :

                     (1)  Μεταφορά των συντάξεων των υπαλλήλων του ΜΤΣ στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όπως ισχύει για όλους τους υπόλοιπους υπαλλήλους των ΝΠΔΔ.

                     (2) Η απεξάρτηση των Ταμείου Αλληλοβοηθείας των πολιτικών υπαλλήλων του ΜΤΣ ( ΤΑΥΜΤΣ) και Ταμείου Αρωγής Μονίμων Πολιτικών Υπαλλήλων ( ΤΑΜΠΥ) από το ΜΤΣ.

                     (3)  Έλεγχος για το εάν έχουν εισπραχθεί από το ΜΤΣ, όλες οι κατά νόμο προβλεπόμενες κρατήσεις από ενταλματοποιηθείσες δαπάνες εξόφλησης προμηθειών κυρίου υλικού , συμβάσεων προ του έτους 2000.

              ε.    Μη μεταβολή επί τα χείρω της παρούσας βιωσιμότητας των Μ.Τ.Ν. και Μ.Τ.Α. και επαναφορά των παροχών τουλάχιστον στα επίπεδα της 31-12-2012.

              στ.  Διατήρηση της οικονομικής διαχείρισης και αυτοτέλειας της κινητής και ακίνητης περιουσίας των τριών Μ.Τ. και των Ειδικών Λογαριασμών αυτών, για  χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί, μέχρις εξασφάλισης όλων των προϋποθέσεων ενοποίησης.

              ζ.     Διατήρηση της ξεχωριστής ανά Ταμείο - Όπλο διαχείρισης των κοινωνικών πόρων, μέχρις της πλήρους ενοποιήσεως αυτών, κάτω από τα ανωτέρω προαπαιτούμενα. Σε αυτό το σημείο, κρίνουμε σκόπιμο να επισημάνουμε, ότι το ΜΤΝ έχει υποστεί τις υψηλότερες από τα άλλα δυο Ταμεία απώλειες από το PSI, ενώ το άθροισμα των μερισματικών εισοδημάτων (ΜΤΝ-ΕΚΟΕΜΝ) των αποστράτων του ΠΝ, δεν είναι σήμερα υψηλότερα από τα αντίστοιχα του (ΜΤΣ-ΕΚΟΕΜΣ).

       8.    Κύριε Υπουργέ, η δημιουργία ενός ενιαίου ΜΤ δεν μπορεί να αποτελέσει απλά μία συνένωση τριών προβληματικών Ταμείων, για να δημιουργηθεί ένα μεγαλύτερο ενιαίο πρόβλημα. Ούτε βέβαια είναι αποτελεσματικό εν τέλει , να προωθηθεί μία άμεση ενοποίηση των ΜΤ , χωρίς ωστόσο να επιλύεται  το παραμικρό πρόβλημα του ΜΤΣ, ενώ την επόμενη μέρα θα βρίσκονται όλα σε κατάσταση χρεοκοπίας.

       9.    Σε μία εποχή που οι απόστρατοι έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες και πιο άδικες περικοπές από όλο τον Ελληνικό Λαό,  σας καλούμε  ως αρμόδιος Υπουργός να προστατέψετε ότι έχει απομείνει και όχι να οδηγήσετε και τα τρία ΜΤ στον γκρεμό και κυρίως να μην μας θέτετε σε αντιπαράθεση με τους συναδέλφους του Σ.Ξ.

ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ

Για την Ε.Α.Α.Ν. ο Πρόεδρος Αντιναύαρχος ε.α. Σ.Περβαινάς Π.Ν.

Για τον Σ.Α./ΣΝΔ ο Πρόεδρος Αντιναύαρχος ε.α. Ξ.Μαυρογιάννης Π.Ν.

Για τον Ε.Σ.Υ ο Πρόεδρος Υποναύαρχος ε.α. Ν.Γενοβέλης Π.Ν.

Για τον Ε.Σ.Ν.Α. ο Πρόεδρος Αντιναύαρχος ε.α. Γ.Μπεζεριάνος Π.Ν.

Για τον ΣΑ/ΣΜΥΝ ο Πρόεδρος Επικελευστής ε.α. Ε.Σφακτός Π.Ν.

Για τον ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ ο Πρόεδρος Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Ν.Βασιλείου Π.Ν.

Για την Ε.Α.Λ.Σ. ο Πρόεδρος Υποναύαρχος ε.α. Γ Καλαρώνης Λ.Σ.

Για τον ΣΑ/ΣΣΑΣ ο Πρόεδρος Αρχιπλοίαρχος(Ο) ε.α. Ι.Αντωνιάδης Π.Ν.

Για την ΑΝΕΑΕΔ η Α.΄Αντιπρόεδρος Υποπλοίαρχος ε.α. Α.Βλαχοπούλου Π.Ν. 

 

Download