Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια προηγούμενου άρθρου της εφημερίδας μας, επανερχόμαστε για ενημέρωσή σας, στο σημαντικό θέμα κατάργησης του Ταμείου Εθνικού Στόλου (Τ.Ε.Σ.) και συγχώνευσης της περιουσίας του, μαζί με την περιουσία των δύο άλλων ταμείων (Τ.Α.Α. και Τ.Ε.Θ.Α.) των Ε.Δ., σε ένα ενιαίο ταμείο, το οποίο θα ονομάζεται «Ενιαίο Ταμείο Εθνικής Άμυνας (Ε.Τ.Ε.Α)», όπως προκύπτει από το άρθρο 19 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ 74/Α/26 Μαρτίου 2014).

Κρίνουμε σκόπιμο να θέσουμε κάποια ερωτήματα στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, η οποία συντόνισε, συμφώνησε και αποφάσισε την κατάργηση του Ταμείου Εθνικού Στόλου. Πιο συγκεκριμένα θα θέλαμε να ενημερωθούμε εάν:

α. Αυτοί που αποφάσισαν την κατάργηση του Τ.Ε.Σ. γνωρίζουν ότι η περιουσία (κινητή και ακίνητη) του ΤΕΣ έχει χαρακτηρισθεί από τον ιδρυτικό του νόμο ως «Εθνική» (άρθρο 6, Ν. ΒΨΟΔ, ΦΕΚ 288/Α/1900) και διέπεται από τις διατάξεις περί ΤΕΣ, Δημοσίου Λογιστικού, Δημοσίων Κτημάτων,  Εθνικών Κληροδοτημάτων και κοινωφελών περιουσιών, και ως εκ τούτου απολαμβάνει κάθε προνομίου που έχει θεσπιστεί για την δημόσια περιουσία ;

β. Αυτοί που αποφάσισαν την κατάργηση του Τ.Ε.Σ. γνωρίζουν ότι το υπάρχον νομικό καθεστώς λειτουργίας του ΤΕΣ ως «Δημόσιας Υπηρεσίας εν Αποκεντρώσει»,  προστάτευε επαρκέστερα την ακίνητη και κινητή περιουσία του, νομικά και ουσιαστικά, συγκριτικά με τα Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ε.Τ.Ε.Α) ;

γ. Αυτοί που αποφάσισαν την κατάργηση του Τ.Ε.Σ. γνωρίζουν ότι ο σκοπός του ΤΕΣ δεν δύναται να εκχωρηθεί σε Νομικά πρόσωπα, τα οποία στο πλαίσιο του ισχύοντος νομικού πλαισίου δύνανται να μετατραπούν στη συνέχεια σε Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε., δυνάμει των διατάξεων της παρ.6 του άρθρου 2 του Ν. 2469/97, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο στο μέλλον  η προστασία της περιουσίας του ΤΕΣ (ή του Ε.Τ.Ε.Α.) και κατά συνέπεια το νέο Ταμείο να μην μπορεί να υλοποιήσει τον σκοπό του ;

δ. Αυτοί που αποφάσισαν την κατάργηση του Τ.Ε.Σ. γνωρίζουν ότι δεν επιτρέπεται η μεταβολή του περιεχομένου ή των όρων της διαθήκης ή δωρεάς ως προς τις διατάξεις του υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Συντάγματος ;

ε. Αυτοί που αποφάσισαν την κατάργηση του Τ.Ε.Σ. γνωρίζουν ότι η μεταβολή του νομοθετικού ή νομολογιακού πλαισίου που διέπει το ΤΕΣ  επηρεάζει αυτόματα και το νομοθετικό καθεστώς που διέπει την ακίνητη περιουσία των Ιερών Μονών, ως προκύπτει από σχετική Απόφαση του Αρείου Πάγου ;

στ. Αυτοί που αποφάσισαν την κατάργηση του Τ.Ε.Σ. γνωρίζουν ότι τίθεται εν κινδύνω η ακίνητη περιουσία του ταμείου στο εξωτερικό, η οποία εισέτι είναι μη προσδιορισμένης αξίας ;

ζ. Αυτοί που αποφάσισαν την κατάργηση του Τ.Ε.Σ. γνωρίζουν την τεράστια  προσφορά του ΤΕΣ στο έθνος, στο ΠΝ και στο κοινωνικό σύνολο γενικότερα κατά την επί 114 έτη αδιάλειπτη λειτουργία του ;

η. Αυτοί που αποφάσισαν την κατάργηση του Τ.Ε.Σ. γνωρίζουν ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 109/2001 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ έχει τόσο μεγάλη σημασία ο επιδιωκόμενος από το ΤΕΣ σκοπός (υποστήριξη του Εθνικού μας Στόλου), ώστε η διοίκηση του ΤΕΣ έχει ανατεθεί δια του άρθρου 1 του Α.Ν. 24/1936, σε Διοικούσα Επιτροπή της οποίας αρχικώς προΐστατο ως πρόεδρος ο «Πρόεδρος του Υπουργικού Συμβουλίου» (Πρωθυπουργός της Χώρας) και σήμερα (άρθρο 12 Ν. 2448/96) ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ;

θ. Αυτοί που αποφάσισαν την κατάργηση του Τ.Ε.Σ. γνωρίζουν ότι η ακίνητη και κινητή περιουσία του Τ.Ε.Σ. σε αντικειμενική αξία είναι μεγαλύτερη των άλλων δύο ταμείων των Ε.Δ. (Τ.Ε.Θ.Α. και Τ.Α.Α.) ;

Μετά από προαναφερόμενα εύλογα ακόμα και ο πιο ανυποψίαστος αναγνώστης θα διερωτάται:

α. Γιατί να καταργηθεί ένας βιώσιμος φορέας του ΥΠΕΘΑ, ο οποίος διαχειρίζεται και αξιοποιεί την περιουσία του, αδιάλειπτα επί 114 έτη ;

β. Γιατί το Τ.Ε.Θ.Α (ΓΕΣ) επιδιώκει, πιέζοντας σε όλα τα επίπεδα, και υποκινεί τις νομοθετικές διαδικασίες για την κατάργηση του Τ.Ε.Σ. και συγχώνευσης της περιουσίας του με την δική του ;

γ. Γιατί το Πολεμικό ναυτικό να υποστεί τέτοια «ήττα», χάνοντας επί της ουσίας την ακίνητη περιουσία του ;

δ. Ποιός θα αναλάβει τις ευθύνες για την απώλεια της ακίνητης περιουσίας του Τ.Ε.Σ. στο Εξωτερικό, η οποία είναι υπό εκκαθάριση ;

ε. Γιατί το Τ.Ε.Σ. να απωλέσει το ισχύον νομικό του καθεστώς λειτουργίας ΤΕΣ ως «Δημόσιας Υπηρεσίας», το οποίο προστατεύει καλύτερα την ακίνητη και κινητή περιουσία του Ταμείου, συγκριτικά με τα Νομικά Πρόσωπα (Ε.Τ.Ε.Α.), όπως έχει αποδειχθεί τα τελευταία 114 χρόνια της λειτουργίας του ;

ζ. Γιατί να καταργηθεί το Ταμείο Εθνικού Στόλου, το όνομα του οποίου έχει συνδεθεί άρρηκτα με την νεώτερη ιστορία του Π.Ν., και έχει αποδείξει με την μέχρι σήμερα αποστολή του πολλάκις το εθνοφελές της σκοπιμότητας ύπαρξής του και της συνέχισης της λειτουργίας του, καθόσον αυτή ικανοποιεί μία από τις πιο ζωτικές και ευγενέστερες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, όπως αυτή που σχετίζεται με την εθνική ασφάλεια και τη δημιουργία ισχυρού Εθνικού Στόλου ;